$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

$type=grid$count=4$cate=0$rm=0$sn=0$au=0$cm=0$show=home

Ὁ Καισάριος Δαπόντες καί ὁ Ἅγιος Ρηγίνος

[Καθώς ξημερώνει τοῦ Ἁγίου Ρηγίνου, σκέφτηκα, μιά καί τιμᾶμε φέτος τόν Δαπόντε, νὰ πῶ δυό λόγια γιά τήν προσφορά τοῦ Καισάριου στόν Ἅγιό του...
[Καθώς ξημερώνει τοῦ Ἁγίου Ρηγίνου, σκέφτηκα, μιά καί τιμᾶμε φέτος τόν Δαπόντε, νὰ πῶ δυό λόγια γιά τήν προσφορά τοῦ Καισάριου στόν Ἅγιό του. Ἄς εἶναι δέ αὐτό ἕνα εὐλαβικό μνημόσυνο γιά τόν Σκοπελίτη λόγιο, τόν τόσο ξεχασμένο, ἀκόμα καὶ στόν τόπο του...]

Θέλω νὰ πιστεύω, πὼς ἄν δὲ φρόντιζε ὀ Καισάριος,ὥστε νὰ διαδοθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ρηγίνου, ἀφοῦ αὐτὸς πρῶτος νοιάστηκε νὰ συνθέσει καὶ νὰ δημοσιεύσει τὴν ἀκολουθία του, σήμερα δὲν θὰ εἴχαμε τὴν ξεχωριστὴ αὐτὴ τιμὴ, τὴν ὁποία ὀφείλω νὰ ὁμολογήσω τὴ συμπληρώνει ἕνα ἄλλο μεγάλο ὄνομα λογίου ἀνδρὸς κι αὐτοῦ Σκοπελίτου καὶ μάλιστα λησμονημένου. Τοῦ καθηγητοῦ Νικολάου Ἰω. Γεωργάρα, τοῦ ὀποίου οἱ μελέτες καὶ μάλιστα ἡ πρώτη ἐπιμελημένη ἐπανέκδοση τῆς Ἀκολουθίας καὶ τοῦ βίου τοῦ Ἀγίου Ρηγίνου τὸ 1902, ἀπομένουν τεκμήρια μιᾶς σοβαρῆς ἱστορικῆς ἔρευνας καὶ διακαοῦς εὐλάβειας γιὰ τὸν Ἅγιο καὶ τὴ Σκόπελο, Αὐτὰ ὡς μιὰ παρένθεση, ἀναγκαία πιστεύω, καὶ εὐστόχως συμπληρωματική.

Τὸ 1746 σέ ἡλίκια 32 ἐτῶν ὀ Κωνσταντῖνος Δαπόντες  βρίσκεται στὶς παραδουνάβιες Ἡγεμονίες καὶ φέρει τὸ ὑψηλὸ ἀξίωμα τοῦ Καμινάρη, ὑπέυθυνου δηλ. γιὰ τὴ συλλογὴ φόρων τῶν οίνοπνευματωδῶν καὶ τοῦ ταμπάκου.Τὀτε εἶναι, λοιπόν, ποὺ ἑτοιμάζει καὶ τὴν ἔκδοση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἀγίου Ρηγίνου, ἀλλὰ καὶ τοῦ βίου του, ὁ ὁποῖος σημειωτέον μᾶς παραδίδεται καὶ χειρόγραφος, θησαυρισμένος στὸ Ἀρχεῖο τῆς M. Μ. Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ὡστόσο, αὐτὸ ποὺ θὰ ἤθελα νὰ παρατηρήσω εἶναι τὸ ἐξῆς: μέχρι σήμερα δὲν ἔχουν προσεχθεῖ δύο σημαντικὰ σημεῖα, ἀθησαύριστα παντελῶς, ἀπ᾿ αὐτὰ ποὺ μᾶς παραδίδει ὁ Δαπόντες στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου, ποὺ ἐξεδόθη στὴ Βενετία τὸ 1746.

Τὸ πρῶτο ἀναφέρεται στὴν αἰτία τῆς ἔκδοσης τῆς ἐν λόγω ἀκολουθίας καὶ βρίσκεται στὸν ἄγνωστο, δυχτυχῶς, μέχρι σήμερα πρόλογο τοῦ συγγραφέα καὶ ὑμνογράφου. «Συνέταξα, μᾶς πληροφορεῖ ὁ Δαπόντες, μετὰ πόνου πολλοῦ τὴν παροῦσαν βίβλον περιέχουσαν τῆν ἅπασαν ἀκολουθίαν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ἱερομάρτυρος Ἐπισκόπου Σκοπέλων Ρηγίνου, χρέος τῇ ἡμετέρᾳ πατρίδι ἀφοσιούμενος καὶ τὴν πατρὸς μνήμην θρέπτρα τῇ πατρίδι προσφέρων, πατρὸς παλαιοῦ, ὁποῦ καὶ εἰς συνόδους κατὰ τῶν δυσεβούντων πάμπολλα ἠγωνίσατο καὶ τὴν εὐσέβειαν ὑπέρτις ἄλλος κηρύξας...»

Τὸ ἄλλο ὑπάρχει μέσα στὸ συναξαρι τοῦ Ἀγίου, ποὺ εἶναι ἐνσωματωμένο στὴν Ἀκολουθία του καὶ μᾶς πληροφορεῖ τὰ ἀκόλουθα: « Πρὸ πέντε χρόνων ἀπό τῆς σήμερον-δηλ. γύρω στὰ 1741 ( 272 χρόνια ἀπό σήμερα), σταλθεὶς παρὰ τῆς Γερουσίας τῶν Σκοπέλων ὁ Χατζη-Κωνσταντὶνος, ὁ ὕστερον μετωνομασθεὶς διὰ τὸ μοναχικὸν σχῆμα Καλλίνικος, ἐφέρθησαν μέρη τινὰ ἐκ τοῦ ἀγίου λειψάνου εἰς Σκόπελον καὶ ἐτέθησαν ἐν τῷ σεβασμίῳ μοναστηρίῳ τοῦ Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ὅπου εὐρίσκονται φυλαττόμενα καὶ τιμώμενα ὡς εἰκός». Ἐξηγῶ ἐδῶ, πὼς στὴ Σκόπελο τοῦ 18ου αί, ὑπῆρχε Κοινοτικὴ Διοίκηση, τὴν ὁπόια ἀποτελοῦσαν δύο Ἐπίτροποι ἤ Γέροντες καὶ ὁ Γραμματικὸς τῆς Χώρας. Ἦσαν ἐπιφανῆ πρόσωπα τῆς Σκοπελίτικης κοινωνίας-ὀ Χατζη-Κωνσταντής, μάλιστα, ὁ ἕνας ἀπ᾿ αὐτούς, θὰ πρέπει νὰ ἦταν καὶ προσκυνητὴς τοῦ Παναγίου Τάφου, μόνο ποὺ μέχρι σήμερα δὲν ἔχουμε ἄλλες ἰκανὲς εἰδήσεις γι᾿ αὐτόν.

Ἀλήθεια, πόσα τεμάχια ἰ. Λειψάνων ἔφερε ὀ Χ-Κωνσταντὴς ἀπό τὴν Κύπρο; Θέττω τὸ ἐρώτημα αὐτὸ γιὰ νὰ σᾶς πῶ ὅτι αὐτὸ τὸ τεμάχιο τοῦ λειψάνου τοῦ Ἀγίου μας, ποὺ ἀπὸ τὸ 1834 περίπου εἶναι θησυαρισμένο στὸν περικαλῆ ναὸ τῆς Ἐπισκοπῆς, τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, μετὰ ἀπό τὴν διάλυση τῶν μονῶν ἀπό τὴν Ἀντιβασιλεία, εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐκομίσθη ἀπό τὴν Κύπρο, κατὰ τὴ μαρτυρία τοῦ ἴδιου τοῦ Καισάριου, ποὺ μᾶς ἐξηγεῖ

καλύτερα τὰ πράγματα στὴν ἀνέκδοτη Γεωγραφική του ἰστορία. Ἀφοῦ λοιπόν, ἐκεῖ θ᾿ ἀναφερθεῖ στὴν

Κύπρο, λέει παρακάτω:

«Ἔχει δὲ κἄν τὸ λείψανον τοῦ θείου μου Ῥηγίνου

Σκοπέλων ἐπισκόπου, ναί, τοῦ θαυμαστοῦ ἐκείνου

εἰς τὴν τοῦ Ἀρχαγγέλου δὲ μονὴν τοῦ Μοναγρίου

τὴν λεγομένην σώζεται καύχημα τοῦ νησίου.

Εἰς τοῦ Κιτέων τὴν γνωστὴν τοῖς πᾶσιν ἐπαρχίαν,

ἡ Σκόπελός μου ἔχει δὲ ταφὴν του τὴν ἁγίαν

κι ἕνα μεγαλον κόκκαλον ἀπό τὸ λείψανόν του

ληφθὲν καὶ προσκυνούμενον εἰς δόξαν καὶ τιμήν του».

Φυσικὰ στὸν Ἄγιο Ρηγῖνο ὀ Δαπόντες ἔχει ἀφιερώσει κι ἄλλες σελίδες, τὶς ὁποῖες ὁ φιλότιμος ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ βρεῖ στὰ ἔργα τοῦ Δαπόντε Λόγοι Πανηγυρικοί (ἐκδ, Βενετία 1778) καὶ Ἐξήγησις τῆς Θ. Λειτουργίας (Βιένη 1796) καὶ φυσικὰ στὴν ἀνέκδοτη Γεωγραφικὴ Ἰστορία, τὴν ὁπόια εἶχε προαναγγείλει ὅτι θὰ ἐξέδιδε ὀ μακαρίτης καθ. Ἄλκης Ἀγγέλου, ὁ ἐπιμελητὴς καὶ ἐκδότης τοῦ περίφημου «Κήπου Χαρίτων». Θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργον νὰ τὴν εἴχαμε. Ὄχι τίποτε ἄλλο, ἀλλὰ γιατὶ τὸ ἔργο αὐτὸ γράφτηκε τὸ 1781, ἐδῶ στὴ Σκόπελο, στὸ μοναστήρι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Καὶ μιὰ κι ἔγινε λόγος γιὰ ὑπάρχοντα σήμερα χειρόγραφα τοῦ Δαπόντε στὴ Σκόπελο, πρέπει νὰ γνωρίζουμε, ὄτι στὴ μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ κανένα του χφο δὲν ὑπάχει, ἐνῶ στὶς μονὲς τοῦ Τ. Προδρόμου καὶ τῆς Μεταμορφώσεως διασώζοντα κάποια.

Ἐπειδὴ μέρα ποὺ εἶναι, μέρα Γιορτῆς καὶ Πανηγύρως, καλὸ εἶναι νὰ κλείσει τὸ παρὸν μὲ τὰ λόγια τοῦ ἴδιου τοῦ Καίσάριου, ποὺ ἀπευθύνονται, ὡς ἰκέσιος λόγος, στὸν Ἅγιο Ρηγῖνο καὶ εἶναι σὰ νὰ γράφτηκαν ἐπίτηδες γιὰ τὶς γκρίζες μέρες ποὺ διερχόμαστε

«Ἐπιμελοῦ τὴν πόλιν σου, φύλαττε τὸν λαόν σου,

ὁποῦ τιμᾶ πανευλαβῶς τάφον τὸν ἅγιόν σου,

σκέπε τὴν ἐπαρχίαν σου, σῶζε τὸ ποίμνιόν σου,

ὁποῦ δοξάζει ἐκτελεῖ καὶ τὸ μνημόσυνόν σου

Φύλαττε πάντοτε αὐτὴν ἀπὸ τῶν ἀοράτων

καὶ ὁρωμένων τε ἐχθρῶν τῶν θεοκαταροτάτων.

Δίωκε πάντοτε ἀπ᾿ αὐτὴν ἐνόχλησιν παντοίαν,

πᾶσα λογῆς ἀσθένειαν, καὶ πᾶσαν δυστυχίαν

αὐτὴν ὁποῦ τὴν ἔβρεξες μὲ τόσα αἵματά σου,

καὶ διὰ τοῦτο προσκυνεῖ, τιμᾶ τὸ ὄνομά σου,

βρέχετην μὲ τὸ ἔλεος παντοτινὰ τὸ θεῖον,

ἵνα βλαστάνῃ καὶ γεννᾶ καροὺς καλῶν παντοίων.

Αὐτὴν ὁποῦ ἰάτρευες ζῶν διὰ παρουσίας,

ἰάτρευε τώρα αὐτὴν διὰ ἀορασίας....»


Λόγια εἰλικρινῆ, καρδιακὰ καὶ ἔντιμα. Πῶς νὰ μὴ συγκινήσουν καὶ παράλληλα ἀποδείξουν τὸ μέγεθος ἀγάπης καὶ λατρείας τοῦ μεγάλου μας συμπολίτη στὸν Ἅγιο τοῦ τόπου του; Ἀπὸ κάτι τέτοια φαίνεται δὲ πὼς τὸν τιμησαν δύο μεγαλοι θεωρητικοὶ τῆς λογοτεχνίας μας. Ὁ Γ. Σεφέρης κι ὁ Κ.Θ. Δημαρᾶς. Καὶ πιστεύουμε, πὼς ἐκεῖνοι σωστὰ ἔπραξαν Ἐμεῖς;.


π. Κων. Ν. Καλλιανός, τοῦ Ἁγίου Ρηγίνου 2019

ΣΧΟΛΙΑ


Virginias Style | Χειροποίητες Δημιουργίες- Handmade Creations

CELESTINO | FOR WOMEN & MEN

Όνομα

''Πλατεία",22,''ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ",72,'Ένωση Ξενοδόχων Σκοπέλου,30," ΠΡΩΤΕΥΣ",192," kouziνα " souvlaki and health bar,2,"Η Γλωσσιώτισα",4,"Μονόγραμμα",10,"Ο ΝΙΚΟΣ",1,"Στο Ψητό",4,"Kastani" Beach Bar,2,"Virginias Style",4,<< Σκόπελος Πράσινη και Καθαρή >>,5,<< Το νησί μας πρώτα - δημιουργία ξανά >>,52,15ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ,18,1ο «Πεπαρήθειο» Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου,3,25η ΜΑΡΤΙΟΥ,46,28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,19,Α.Ο. ΣΚΟΠΕΛΟΥ,2,Α.Ο.Κεραυνός,19,ΑΓΓΕΛΙΕΣ,36,Άγγελος Ξηντάρης,4,ΑΓΙΑΣΜΟΣ,27,ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ,30,Αγροεφόδια,25,ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ,3,Αγρότες,12,ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ,16,ΑΔΜΗΕ,11,ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΙΣΗ,8,ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,23,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,125,ΑΙΤΗΣΕΙΣ,4,ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ,2,ΑΚΙΝΗΤΑ,3,ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ,216,ΑΛΙΕΙΑ,20,Αλλοδαποί,2,ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ,70,ΑμεΑ,6,ΑΝΕΣ FERRIES,224,ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ,6,ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ,164,ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,73,Αντωνίου,4,ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΙΕΣ,11,Απάτη,10,ΑΠΕΡΓΙΑ,28,ΑΠΟΚΡΙΕΣ,129,Απολογισμός,3,ΑΠΟΨΕΙΣ,16,ΑΡΘΡΟ - ΚΕΙΜΕΝΟ,157,ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ,4,ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,58,ΑΤΥΧΗΜΑ,29,ΑΦΙΕΡΩΜΑ,8,Β.ΣΠΟΡΑΔΕΣ,58,ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΔΙΟΣ,1,ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ,75,ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ,13,βιν,1,ΒΙΝΤ,1,ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΚΡΙΑΣ,17,ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΑΦΟΡΑ,25,ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,74,ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,39,ΒΙΝΤΕΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ,18,Βλάβες,16,ΒΟΛΟΣ,22,ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ,65,ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,40,ΒΡΑΒΕΙΟ,3,ΓΑΜΟΣ,2,ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,10,ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ,2,ΓΙΑΤΡΟΣ,94,ΓΙΟΡΤΗ,236,ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,217,γυμνα,1,ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ,59,ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,49,Δ.ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ,4,ΔΑΣ ΟΤΑ,26,ΔΑΣΟΣ,2,ΔΕΔΔΗΕ,2,ΔΕΗ,35,ΔΕΥΑΣ,87,Δήμαρχος Αλοννήσου,8,Δήμαρχος Σκιάθου,3,ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,253,ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,37,δημο,2,ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,43,ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ,42,ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1329,Δημοτικά - Tοπικά νέα ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΙΝΤΕΟ,4,ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ,80,ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,208,Δημοτική Δημοκρατική Κίνηση Πολιτών,13,Δημοτική Τοπική Κοινότητα Σκοπέλου,1,Δημοτική Υπέρβαση,24,Δημοτικό (Βίντεο),9,Δημοτικό Συμβούλιο,61,ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,92,Δημοτικός Σύμβουλος,57,Δημοτικός υπάλληλος,1,Διαγωνισμός,10,Διαδίκτυο,13,Διακοπές,149,ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ,3,Διάφορα κείμενα,29,ΔΙΑΦΟΡΕΣ,8,ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,58,ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,5,ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ,123,Δυστύχημα,4,ΔΩΡΕΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ,315,ΕΓΓΡΑΦΕΣ,2,Εγκαίνια,18,Εθελοντισμός,12,ΕΘΙΜΟ,3,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,723,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,472,Εκδηλώσεις καλοκαιριού 2011-2013(φωτό),12,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,180,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ,309,Εκδρομή,3,ΕΚΘΕΣΗ,7,Έκθεση,1,Εκλογές,162,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,129,Ελαιοπαραγωγή,16,Ελαιοτριβείο,12,ΕΛΛΑΔΑ,253,Ελληνική Ομάδα Διάσωσης,1,ΕΛΤΑ,2,ΕΜΒΟΛΙΟ,50,ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ,3,Εμπόριο προϊόντων,74,Ενέργεια-Θέρμανση,4,ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,374,ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ - ΖΗΤΗΣΗ,11,ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,4,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ,2,ΕΠΙΔΟΜΑ,5,ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,2,ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ,3,Επισκευή,3,Επιστήμη,10,ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ,15,Επιτάφιος (φωτό),10,Επιχείρηση-Ανάπτυξη,5,ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ,53,ΕΡΓΑΣΙΑ,174,ΕΣΤΙΑΣΗ,31,Ευχές,171,Εφημερίδα Βόρειες Σποράδες,1,ΕΦΚΑ,1,Ζώα,17,Η Κληματαριά,26,Η Νησιώτισσα,2,Θαλάσσιο ατύχημα,2,ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ,3,ΘΕΑΤΡΟ,34,ΘΕΟΦΑΝΙΑ,37,ΘΕΣΣΑΛΙΑ,3,Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ,291,Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,27,Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης,3,ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΚΡΑΤΣΑ,1,ΙΣΡΑΗΛ,1,Ιστορία,12,Ιστορικά μέρη,2,Ιωάννης Καραγκιόζος,1,Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ,27,Κ.Α.Π.Η.,1,Κ.Ε.Π.,2,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,82,ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,260,ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ,29,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,125,ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1,Κατασκευές,11,Καταστροφές,62,ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ,1,ΚΕΙΜΕΝΑ π. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ,280,Κέντρο Κοινότητας,30,Κέντρο Υγείας,79,ΚΕΠ,2,Κιβωτός του Κόσμου,9,ΚΚΕ,87,Κλοπή,12,Κοινότητα,83,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ,92,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ,13,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,8,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,380,ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ,426,ΚΟΣΜΟΥΓΕΙΑ,2,ΚΟΣΜΟΫΓΕΙΑ,107,Κοτανίδης,1,Κτηματολόγιο,4,ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,132,ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ,1,ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ,6,Λιμάνι,26,ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ,76,Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου,61,ΛοΪζεια 2011,1,Λούνα Παρκ,1,ΛΟΥΤΡΑΚΙ,2,ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,135,Λύκειο,2,Μ.Μ.Ε.,5,Μαθήματα,4,Μάθηση,1,Μαντούδι,19,Μανώλης Ραμαντάνης,3,Μάρκετ Τροφίμων,14,ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ,1,Μεταφορές,11,ΜΚΟ "ΠΛΕΓΜΑ",27,ΜΜΕ,42,ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ,81,Ν.Α.Ο.Σ,2,Ν.Ι.Κ.Ο.Σ,12,Ναρκωτικά,4,ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,9,Νεκτάριος Ρήγας,3,ΝΕΟ ΕΤΟΣ,13,ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,118,ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,15,Νικόλαος Καπαδούκας,9,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ,3,Ξενοδοχεία,11,ΟΑΕΔ,4,ΟΓΑ,1,ΟΙΚΙΣΜΟΣ,1,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1,Ομάδα Εργασίας Πολιτισμού,2,Ομιλία,26,ΟΝΝΕΔ,7,Οραμα-Συνεργασία-Ανάπτυξη,20,ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ,48,ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ,1,ΟΤΕ,2,Οφειλές,4,ΟΧΗΜΑΤΑ,4,Π.Α.ΜΕ,15,Παγκόσμια ημέρα,11,Παιδική Χαρά,3,Παιδικός Σταθμός,21,Παλαιό Κλήμα,5,ΠΑΡΑΔΟΣΗ,316,Παραδοσιακή Γωνιά,34,ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ,5,ΠΑΡΑΛΙΑ,2,ΠΑΣΧΑ,186,Πάτερ Αλέξιος,5,ΠΕΝΘΟΣ,95,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,166,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,28,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,316,Πολιτική Προστασία,41,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ "ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ" ΓΛΩΣΣΑΣ,14,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΚΛΗΜΑΤΟΣ,27,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,28,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,20,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,32,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,324,Πόντος,1,ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,1,Πρατήριο υγρών καυσίμων,1,προ,1,Προβιάς,25,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,110,Πρόεδρος,51,ΠΡΟΛΗΨΗ,208,Πρόσκοποι Σκοπέλου,8,ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,289,Πρωτομαγιά,19,Πρωτοχρονιά,60,Πρωτοχρονιά (Βίντεο),5,ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ,1,Πυρκαγιά,106,ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ,82,ΠΩΛΗΣΗ,8,Πώληση,3,Ρύθμιση,1,Σ,1,Σάκης Ζλατούδης,4,ΣΑΟΝΗΣΟΣ,6,ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ,15,Σεισμός,16,ΣΚΙΑΘΟΣ,63,ΣΚΟΠΕΛΟΣ,134,Σπύρος Λεμονής,11,ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ,197,Συγκοινωνίες,14,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου,45,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού,71,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου,11,Σύλλογος Γυναικών Σκοπέλου,1,Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Σκοπέλου,3,Σύλλογος Επαγγελματιών Γλώσσας και Λουτρακίου,32,Συνάντηση,2,ΣΥΝΑΥΛΙΑ,38,Συνεργασία-Όραμα-Ανάπτυξη,6,ΣΥΡΙΖΑ,27,ΣΧΟΛΕΙΑ,247,Σχολή Γονέων,2,ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,62,Σχολική Επιτροπή,2,ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,16,ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1,ΤΑΧΙ,3,Ταχυμεταφορές,5,Τέντες-Ταπετσαρίες-Καλύμματα,1,ΤΕΧΝΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ,94,Τεχνικό Γραφείο,3,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ,192,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,382,Τουριστική Επιτροπή Σκοπέλου,78,ΤΡΑΓΩΔΙΑ,6,ΤΡΑΠΕΖΑ,3,Τράπεζα,10,Τρόφιμα,21,Τροχαίο,2,ΥΓΕΙΑ,369,Υγρά καύσιμα,1,Υδατοδρόμιο,1,Ύδρευση,1,Υπουργός,44,Φαγητό,164,ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,71,ΦΕΣΤΙΒΑΛ,125,ΦΛΟΙΣΒΟΣ,1,Φόλες-Δηλητήριο,2,Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κων. Νάνος,10,ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ,119,Φώκια,1,ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ,2,Χιονόπτωση,44,Χορευτική Ομάδα "Διαμαντής Παλαιολόγος",1,Χορευτική ομάδα Γλώσσας-Λουτρακίου,36,Χορευτικό,11,Χορευτικό Συγκρότημα "Διαμαντής Παλαιολόγος",7,ΧΟΡΟΣ,24,ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ,1,Χρήστος Βασιλούδης,26,Χριστούγεννα,213,Χριστούγεννα (βίντεο),1,Χώρα Σκοπέλου,102,ΨΑΡΕΜΑ,1,Ψαροταβέρνα "ο Βράχος",20,Ψητοπωλείο ''η Κληματαριά",11,Ψιλικά είδη,2,ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ,185,AΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΑ,92,ACS Σκοπέλου,8,Aegean Flying Dolphins,4,Aqua Ferries,1,ARAMIS,21,Beach Bar,1,Best Shop,245,Camphill,2,COSMOSHEALTH,92,DREAM cars,2,DroneView,9,EΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1,Flisvos restaurant,1,Gantas,1,GIOLDASIS COMPUTERS NETWORKS,2,GOUMAS TRANS,4,GOUMAS transport,3,HELLENIC SEAWAYS,28,Husqvarna,3,La Casa De Phone,2,magali,9,Natura,1,Perivoliou,2,Rigas Hotel,9,RIGAS SERVICE COMPUTER & CELL PHONES,1,SΕAJETS,22,Saintukeri,5,SAOS FERRIES,10,SkiathosLife.gr,10,Skopelos Holidays Hotel and Spa,21,Spyrou Hotels,52,Spyrou Philoxenia,19,Spyrou Skopelos Experience,34,Vicko,43,Vigla Cafe,10,YOUTUBE,4,
ltr
item
ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ: Ὁ Καισάριος Δαπόντες καί ὁ Ἅγιος Ρηγίνος
Ὁ Καισάριος Δαπόντες καί ὁ Ἅγιος Ρηγίνος
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-JAxUkaBvgKxo62EkoPJbjiJT1CWFl3z89wSV0ST0gs_fvNWdTJtrQ5JBx7LfNcAQF_5Jjvs-zIXOkq_KJ535GmUfowRolzMkW0KEglCTJ-PKE3Qo8sHJN43OhuC7lp__r0R5lmatCZ0D/s320/thumbnail_%25E1%25BC%2589%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582+%25CE%25A1%25CE%25B7%25CE%25B3%25E1%25BF%2596%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2582+%252819%25CE%25BF%25CF%2582+%25CE%25B1%25E1%25BC%25B0%2529.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-JAxUkaBvgKxo62EkoPJbjiJT1CWFl3z89wSV0ST0gs_fvNWdTJtrQ5JBx7LfNcAQF_5Jjvs-zIXOkq_KJ535GmUfowRolzMkW0KEglCTJ-PKE3Qo8sHJN43OhuC7lp__r0R5lmatCZ0D/s72-c/thumbnail_%25E1%25BC%2589%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582+%25CE%25A1%25CE%25B7%25CE%25B3%25E1%25BF%2596%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2582+%252819%25CE%25BF%25CF%2582+%25CE%25B1%25E1%25BC%25B0%2529.jpg
ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
https://www.dromenatoutopoumas.gr/2019/02/blog-post_23.html
https://www.dromenatoutopoumas.gr/
https://www.dromenatoutopoumas.gr/
https://www.dromenatoutopoumas.gr/2019/02/blog-post_23.html
true
1871062361202337554
UTF-8
Φόρτωση όλων των μηνυμάτων Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις Δείτε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα... Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Προβολή όλων Συνιστάται για εσάς ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης ΠΙΣΩ ΑΡΧΙΚΗ Κυριακή Δευτέρα Tρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Tρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Mάρτιος Aπρίλιος Mάιος Ιούνιος Ιούλιος Aύγουστος Σεπτέβριος Oκτώβριος Nοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Mαρ Aπρ Mάιος Ιου Ιου Aυγ Σεπ Οκτ Nοε Δεκ Μόλις τώρα Πριν από 1 λεπτό $$1$$ minutes ago Πριν από 1 ώρα $$1$$ hours ago Χθες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Παρακολουθούν Ακολουθεί Το περιεχόμενο είναι κλειδωμένο ΒΗΜΑ 1: Μοιραστείτε με ένα κοινωνικό δίκτυο Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κοινωνικό σας δίκτυο Αντιγραφή όλων των κωδικών Επιλέξτε όλο τον κώδικα Όλοι οι κωδικοί αντιγράφηκαν στο πρόχειρο σας Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή των κωδικών / κειμένων, πατήστε [CTRL] + [C] (ή CMD + C με Mac) για αντιγραφή Πίνακας Περιεχομένων