$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

$type=grid$count=4$cate=0$rm=0$sn=0$au=0$cm=0$show=home

Νέα απόφαση περί διακανονισμού οφειλών στη ΔΕΥΑΣ

Δ ΗΜΟΤΙΚΗ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΔΡΕΥΣΗΣ Α ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σ ΚΟΠΕΛΟΥ                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠPAKTIKO                 ...

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠPAKTIKO
                          της 8ης/2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
                     της Δημοτικής Eπιχείρησης Ύδρευσης Aποχέτευσης Σκοπέλου

Στη Σκόπελο, σήμερα, 29.10.2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο Ξενία), το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Eπιχείρησης Ύδρευσης Aποχέτευσης Σκοπέλου, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 1291/24.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με άρθρο 4 §2 του Ν. 1069/80, σε όλα τα μέλη.
                                                       Παρόντα μέλη:
1. Λεμονής Κων/νος του Παναγιώτη
2. Τσουκαλάς Ευάγγελος του Γεωργίου
3. Δένδης Κων/νος του Σταματίου
4. Σκλάβου Νίκη του Ευσταθίου (από το 14ο θέμα και μετά)
5. Προβιάς Αντώνιος του Ευαγγέλου
6. Κλωνάρη Φιλίτσα του Ιωάννη
7. Κρικίδου Σοφία του Αποστόλου
   Απόντα μέλη: -
Παρών και ο Γεν. Δ/ντής της επιχείρησης  Aντώνιος Kεσμετζής, ως εισηγητής και ο Εμμανουήλ Γαρουφαλής ως γραμματέας.


Ο Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

                                          Θέμα 13o  Αρ. Απόφασης: 072/2014
                                           Διακανονισμοί οφειλών πελατών.

Επί του δεκάτου τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Γεν Δ/ντής εισηγείται: Η ΔΕΥΑ Σκοπέλου έχει πολλές φορές στο παρελθόν θεσπίσει με αποφάσεις του ΔΣ - πέραν των προβλεπομένων στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Ύδρευσης (άρθρο 25 §1 και άρθρο 28 §4) - διακανονισμούς οφειλών των πελατών της προς διευκόλυνσή τους. Οι αποφάσεις υπ’ αρ. 11 & 29 του 2011 και η 8 του 2013 είχαν ακριβώς αυτό το περιεχόμενο. Πρόσφατα με την απόφαση 39/2014 δόθηκε η δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών σε, μέχρι και εκατό (100), δόσεις στο πνεύμα του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/14.04.2014) με το οποίο ρυθμίζονταν οφειλές προς τους Δήμους. Στην απόφαση αυτή δόθηκε ιδαίτερη δημοσιότητα με την εμφάνισή της στα ιστολόγια του νησιού και την ανάρτηση επιπλέον υπενθύμισης της προθεσμίας ένταξης των ενδιαφερομένων σ’ αυτήν. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2014 που ήταν η καταληκτική ημερομηνία ένταξης αρκετοί υδρολήπτες ανταποκρίθηκαν.
Με δεδομένη την οικονομική κατάσταση που επικρατεί προτείνεται να θεσπιστεί ένα πλαίσιο αντιμετώπισης τέτοιων αιτημάτων για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μετά την 31η Μαΐου 2014 και θα βεβαιώνονται στο εξής.
Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι σύμφωνα με τον προσφάτως δημοσιευθέντα Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234Α΄ – 23.10.2014) δίνεται και ρητώς η δυνατότητα διακανονισμών οφειλών προς τις ΔΕΥΑ. Παρατίθεται προς ενημέρωσή σας ολόκληρο το σχετικό άρθρο 25:
1. Οφειλές προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30.9.2014, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του οικείου διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων ανάλογα με το ποσό της οφειλής, τα ποσοστά απαλλαγής από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια η οποία δεν ρυθμίζεται στο παρόν άρθρο.
2. Τα προβλεπόμενα, στην απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, ποσοστά απαλλαγής τελούν απαραιτήτους σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση με τον αριθμό των δόσεων. Στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής παρέχεται υποχρεωτικά απαλλαγή κατά εκατό τοις εκατό (100%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
3. Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από σαράντα (40) ενώ η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από σαράντα (40) ευρώ.
4. Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης το αργότερο έως τις 14.11.2014. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α., κατόπιν σχετικής εισήγησης του προϊσταμένου της οικείας οικονομικής υπηρεσίας.
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την ψήφισή του.
Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα αποφασίζει:
1. Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από κάθε είδους τέλη που έχουν ημερομηνία βεβαίωσης (χρέωσης στο λογιστήριο) έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2014.
2. Δεν υπάγονται σε ρύθμιση τα πρόστιμα που προβλέπονται από την §18 της απόφ. 001/2014 του ΔΣ (ΒΙΡΥΟΡΑ3-7Ψ0) και τα τέλη επανασύνδεσης. Υδρολήπτες που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις δεν μπορούν να ενταχθούν στην παρούσα.
3. Αιτήσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις της παρούσας μπορούν να κατατίθενται, για καθε παροχή, από τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη, το αργότερο μέχρι και την 14η Νοεμβρίου 2014, μετά την παρέλευση της οποίας ουδεμία αίτηση υπαγωγής θα γίνεται δεκτή.
4. Είναι δυνατόν να υποβάλλονται αιτήσεις υπαγωγής για περισσότερες της μιας παροχές του ιδίου ιδιοκτήτη ή χρήστη. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης από χρήστη υδρευομένου ακινήτου, απαιτείται και η συναίνεση του ιδιοκτήτη.
4. Οι οφειλές από κάθε είδους τέλη μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
α. Εφάπαξ καταβολή του υπολοίπου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χωρίς χρέωση προσαυξήσεων.
β. Οφειλές έως και 5.000,00 €: Στο χρεωστικό υπόλοιπο προστίθεται το 20% του συνόλου των προσαυξήσεων, υπολογισμένων με ημερομηνία αυτήν της κατάθεσης της αίτησης, και το σύνολο καταβάλλεται σε το πολύ δώδεκα (12) δόσεις, με ελάχιστη δόση τα σαράντα ευρώ (40,00 €).
γ. Οφειλές από μεγαλύτερες των 5.000,00 € έως και 10.000,00 €: Στο χρεωστικό υπόλοιπο προστίθεται το 50% του συνόλου των προσαυξήσεων, υπολογισμένων με ημερομηνία αυτήν της κατάθεσης της αίτησης, και το σύνολο καταβάλλεται σε το πολύ είκοσι  (20) δόσεις.
δ. Οφειλές από μεγαλύτερες 10.000,00 € έως και 20.000,00 €: Στο χρεωστικό υπόλοιπο προστίθεται το 70% του συνόλου των προσαυξήσεων, υπολογισμένων με ημερομηνία αυτήν της κατάθεσης της αίτησης, και το σύνολο καταβάλλεται σε το πολύ τριάντα (30) δόσεις.
ε. Οφειλές μεγαλύτερες των 20.000,00 €: Στο χρεωστικό υπόλοιπο προστίθεται το 90% του συνόλου των προσαυξήσεων, υπολογισμένων με ημερομηνία αυτήν της κατάθεσης της αίτησης, και το σύνολο καταβάλλεται σε το πολύ σαράντα (40) δόσεις.
5. Οι δόσεις είναι μηνιαίες, άτοκες και ισόποσες, στρογγυλευμένες στην πλησιέστερη μονάδα, πλην της τελευταίας. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή είναι δυνατόν, εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί, το ύψος των δόσεων να ποικίλλει εντός του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μειώνεται το συνολικό ετήσιο καταβλητέο ποσόν.
6. Στην παρούσα ρύθμιση υπάγεται, με την επιφύλαξη της §2, υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, κάθε παροχής, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε ενιαίο διακανονισμό υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών όλων των παροχών της §4 του άρθρου 8 του Κανονισμού 'Υδρευσης.
7. Σε τρεις (3) το πολύ εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης καταρτίζεται πίνακας διακανονισμού οφειλών (ποσό δόσης και καταληκτική ημερομηνία καταβολής). Ο οφειλέτης, χωρίς άλλη ειδοποίηση, προσέρχεται, υπογράφει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του διακανονισμού, καταβάλλει την πρώτη δόση και τότε η οφειλή του θεωρείται διακανονισμένη.
8. Την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής της δεύτερης απλήρωτης δόσης, η ρύθμιση καθίσταται άκυρη, ο οφειλέτης χάνει το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης διακανονισμού και επέρχονται οι συνέπειες του Κανονισμού, δηλαδή α) διακοπή ύδρευσης, χωρίς ιδιαίτερη προειδοποίηση, και β) διακοπή αποχέτευσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της §γ της απόφασης 85/2013 του ΔΣ (ΒΛΩΦΟΡΑ3-ΣΛΕ), μετά από έγγραφη προειδοποίηση.
H απόφαση αυτή πήρε αριθμό 072/2014.

                               O Πρόεδρος                 Tα μέλη
                                               ακολουθούν υπογραφές
                                                Ακριβές Αντίγραφο
                                                         Σκόπελοs

ΣΧΟΛΙΑ


Virginias Style | Χειροποίητες Δημιουργίες- Handmade Creations

CELESTINO | FOR WOMEN & MEN

Όνομα

''Πλατεία",22,''ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ",72,'Ένωση Ξενοδόχων Σκοπέλου,30," ΠΡΩΤΕΥΣ",192," kouziνα " souvlaki and health bar,2,"Η Γλωσσιώτισα",4,"Μονόγραμμα",10,"Ο ΝΙΚΟΣ",1,"Στο Ψητό",4,"Kastani" Beach Bar,2,"Virginias Style",4,<< Σκόπελος Πράσινη και Καθαρή >>,5,<< Το νησί μας πρώτα - δημιουργία ξανά >>,52,15ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ,18,1ο «Πεπαρήθειο» Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου,3,25η ΜΑΡΤΙΟΥ,46,28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,19,Α.Ο. ΣΚΟΠΕΛΟΥ,2,Α.Ο.Κεραυνός,19,ΑΓΓΕΛΙΕΣ,36,Άγγελος Ξηντάρης,4,ΑΓΙΑΣΜΟΣ,27,ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ,30,Αγροεφόδια,25,ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ,3,Αγρότες,12,ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ,16,ΑΔΜΗΕ,11,ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΙΣΗ,8,ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,23,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,125,ΑΙΤΗΣΕΙΣ,4,ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ,2,ΑΚΙΝΗΤΑ,3,ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ,220,ΑΛΙΕΙΑ,20,Αλλοδαποί,2,ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ,70,ΑμεΑ,6,ΑΝΕΣ FERRIES,224,ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ,6,ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ,168,ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,73,Αντωνίου,4,ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΙΕΣ,11,Απάτη,10,ΑΠΕΡΓΙΑ,28,ΑΠΟΚΡΙΕΣ,129,Απολογισμός,3,ΑΠΟΨΕΙΣ,16,ΑΡΘΡΟ - ΚΕΙΜΕΝΟ,157,ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ,4,ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,58,ΑΤΥΧΗΜΑ,29,ΑΦΙΕΡΩΜΑ,8,Β.ΣΠΟΡΑΔΕΣ,61,ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΔΙΟΣ,1,ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ,75,ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ,13,βιν,1,ΒΙΝΤ,1,ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΚΡΙΑΣ,17,ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΑΦΟΡΑ,25,ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,74,ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,39,ΒΙΝΤΕΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ,18,Βλάβες,16,ΒΟΛΟΣ,22,ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ,66,ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,40,ΒΡΑΒΕΙΟ,3,ΓΑΜΟΣ,2,ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,10,ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ,2,ΓΙΑΤΡΟΣ,96,ΓΙΟΡΤΗ,237,ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,220,γυμνα,1,ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ,59,ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,49,Δ.ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ,4,ΔΑΣ ΟΤΑ,27,ΔΑΣΟΣ,2,ΔΕΔΔΗΕ,2,ΔΕΗ,35,ΔΕΥΑΣ,88,Δήμαρχος Αλοννήσου,8,Δήμαρχος Σκιάθου,3,ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,254,ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,37,δημο,2,ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,43,ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ,42,ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1341,Δημοτικά - Tοπικά νέα ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΙΝΤΕΟ,4,ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ,80,ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,208,Δημοτική Δημοκρατική Κίνηση Πολιτών,13,Δημοτική Τοπική Κοινότητα Σκοπέλου,1,Δημοτική Υπέρβαση,24,Δημοτικό (Βίντεο),9,Δημοτικό Συμβούλιο,61,ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,92,Δημοτικός Σύμβουλος,57,Δημοτικός υπάλληλος,1,Διαγωνισμός,10,Διαδίκτυο,13,Διακοπές,149,ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ,3,Διάφορα κείμενα,29,ΔΙΑΦΟΡΕΣ,8,ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,62,ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,5,ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ,127,Δυστύχημα,4,ΔΩΡΕΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ,317,ΕΓΓΡΑΦΕΣ,2,Εγκαίνια,20,Εθελοντισμός,12,ΕΘΙΜΟ,3,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,723,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,474,Εκδηλώσεις καλοκαιριού 2011-2013(φωτό),12,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,181,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ,309,Εκδρομή,3,ΕΚΘΕΣΗ,7,Έκθεση,1,Εκλογές,166,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,131,Ελαιοπαραγωγή,16,Ελαιοτριβείο,12,ΕΛΛΑΔΑ,255,Ελληνική Ομάδα Διάσωσης,1,ΕΛΤΑ,2,ΕΜΒΟΛΙΟ,50,ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ,3,Εμπόριο προϊόντων,74,Ενέργεια-Θέρμανση,4,ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,389,ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ - ΖΗΤΗΣΗ,11,ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,4,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ,2,ΕΠΙΔΟΜΑ,5,ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,2,ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ,3,Επισκευή,3,Επιστήμη,10,ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ,15,Επιτάφιος (φωτό),10,Επιχείρηση-Ανάπτυξη,5,ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ,53,ΕΡΓΑΣΙΑ,177,ΕΣΤΙΑΣΗ,31,Ευχές,174,Εφημερίδα Βόρειες Σποράδες,1,ΕΦΚΑ,1,Ζώα,17,Η Κληματαριά,26,Η Νησιώτισσα,2,Θαλάσσιο ατύχημα,2,ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ,3,ΘΕΑΤΡΟ,34,ΘΕΟΦΑΝΙΑ,37,ΘΕΣΣΑΛΙΑ,3,Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ,292,Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,27,Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης,3,ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΚΡΑΤΣΑ,1,ΙΣΡΑΗΛ,1,Ιστορία,12,Ιστορικά μέρη,2,Ιωάννης Καραγκιόζος,1,Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ,27,Κ.Α.Π.Η.,1,Κ.Ε.Π.,2,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,85,ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,261,ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ,29,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,127,ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1,Κατασκευές,11,Καταστροφές,62,ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ,1,ΚΕΙΜΕΝΑ π. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ,282,Κέντρο Κοινότητας,30,Κέντρο Υγείας,79,ΚΕΠ,2,Κιβωτός του Κόσμου,9,ΚΚΕ,92,Κλοπή,12,Κοινότητα,83,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ,96,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ,13,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,8,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,387,ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ,426,ΚΟΣΜΟΥΓΕΙΑ,2,ΚΟΣΜΟΫΓΕΙΑ,113,Κοτανίδης,1,Κτηματολόγιο,4,ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,134,ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ,1,ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ,6,Λιμάνι,28,ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ,81,Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου,63,ΛοΪζεια 2011,1,Λούνα Παρκ,1,ΛΟΥΤΡΑΚΙ,2,ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,138,Λύκειο,2,Μ.Μ.Ε.,5,Μαθήματα,4,Μάθηση,1,Μαντούδι,19,Μανώλης Ραμαντάνης,3,Μάρκετ Τροφίμων,14,ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ,1,Μεταφορές,11,ΜΚΟ "ΠΛΕΓΜΑ",27,ΜΜΕ,43,ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ,81,Ν.Α.Ο.Σ,2,Ν.Ι.Κ.Ο.Σ,12,Ναρκωτικά,4,ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,9,Νεκτάριος Ρήγας,3,ΝΕΟ ΕΤΟΣ,13,ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,120,ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,15,Νικόλαος Καπαδούκας,9,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ,3,Ξενοδοχεία,11,ΟΑΕΔ,4,ΟΓΑ,1,ΟΙΚΙΣΜΟΣ,1,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1,Ομάδα Εργασίας Πολιτισμού,2,Ομιλία,26,ΟΝΝΕΔ,7,Οραμα-Συνεργασία-Ανάπτυξη,20,ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ,51,ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ,1,ΟΤΕ,2,Οφειλές,4,ΟΧΗΜΑΤΑ,4,Π.Α.ΜΕ,15,Παγκόσμια ημέρα,11,Παιδική Χαρά,4,Παιδικός Σταθμός,21,Παλαιό Κλήμα,5,ΠΑΡΑΔΟΣΗ,317,Παραδοσιακή Γωνιά,34,ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ,5,ΠΑΡΑΛΙΑ,3,ΠΑΣΧΑ,192,Πάτερ Αλέξιος,5,ΠΕΝΘΟΣ,98,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,166,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,28,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,320,Πολιτική Προστασία,42,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ "ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ" ΓΛΩΣΣΑΣ,14,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΚΛΗΜΑΤΟΣ,29,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,28,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,20,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,32,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,324,Πόντος,1,ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,1,Πρατήριο υγρών καυσίμων,1,προ,1,Προβιάς,25,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,116,Πρόεδρος,52,ΠΡΟΛΗΨΗ,208,Πρόσκοποι Σκοπέλου,8,ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,289,Πρωτομαγιά,19,Πρωτοχρονιά,60,Πρωτοχρονιά (Βίντεο),5,ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ,1,Πυρκαγιά,110,ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ,87,ΠΩΛΗΣΗ,8,Πώληση,3,Ρύθμιση,1,Σ,1,Σάκης Ζλατούδης,4,ΣΑΟΝΗΣΟΣ,6,ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ,15,Σεισμός,16,ΣΚΙΑΘΟΣ,63,ΣΚΟΠΕΛΟΣ,136,Σπύρος Λεμονής,11,ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ,199,Συγκοινωνίες,15,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου,45,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού,71,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου,11,Σύλλογος Γυναικών Σκοπέλου,1,Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Σκοπέλου,3,Σύλλογος Επαγγελματιών Γλώσσας και Λουτρακίου,32,Συνάντηση,2,ΣΥΝΑΥΛΙΑ,38,Συνεργασία-Όραμα-Ανάπτυξη,6,ΣΥΡΙΖΑ,27,ΣΧΟΛΕΙΑ,247,Σχολή Γονέων,2,ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,62,Σχολική Επιτροπή,2,ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,16,ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1,ΤΑΧΙ,3,Ταχυμεταφορές,5,Τέντες-Ταπετσαρίες-Καλύμματα,1,ΤΕΧΝΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ,96,Τεχνικό Γραφείο,3,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ,192,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,388,Τουριστική Επιτροπή Σκοπέλου,81,ΤΡΑΓΩΔΙΑ,6,ΤΡΑΠΕΖΑ,3,Τράπεζα,10,Τρόφιμα,21,Τροχαίο,2,ΥΓΕΙΑ,370,Υγρά καύσιμα,1,Υδατοδρόμιο,1,Ύδρευση,1,Υπουργός,44,Φαγητό,164,ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,74,ΦΕΣΤΙΒΑΛ,125,ΦΛΟΙΣΒΟΣ,1,Φόλες-Δηλητήριο,2,Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κων. Νάνος,10,ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ,119,Φώκια,1,ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ,2,Χιονόπτωση,44,Χορευτική Ομάδα "Διαμαντής Παλαιολόγος",1,Χορευτική ομάδα Γλώσσας-Λουτρακίου,36,Χορευτικό,11,Χορευτικό Συγκρότημα "Διαμαντής Παλαιολόγος",7,ΧΟΡΟΣ,24,ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ,1,Χρήστος Βασιλούδης,26,Χριστούγεννα,213,Χριστούγεννα (βίντεο),1,Χώρα Σκοπέλου,105,ΨΑΡΕΜΑ,1,Ψαροταβέρνα "ο Βράχος",20,Ψητοπωλείο ''η Κληματαριά",11,Ψιλικά είδη,2,ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ,185,AΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΑ,95,ACS Σκοπέλου,8,Aegean Flying Dolphins,4,Aqua Ferries,1,ARAMIS,21,Beach Bar,1,Best Shop,245,Camphill,2,COSMOSHEALTH,98,DREAM cars,2,DroneView,9,EΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1,Flisvos restaurant,1,Gantas,1,GIOLDASIS COMPUTERS NETWORKS,2,GOUMAS TRANS,4,GOUMAS transport,3,HELLENIC SEAWAYS,28,Husqvarna,3,La Casa De Phone,2,magali,9,Natura,1,Perivoliou,2,Rigas Hotel,9,RIGAS SERVICE COMPUTER & CELL PHONES,1,SΕAJETS,24,Saintukeri,5,SAOS FERRIES,10,SkiathosLife.gr,10,Skopelos Holidays Hotel and Spa,21,Spyrou Hotels,52,Spyrou Philoxenia,19,Spyrou Skopelos Experience,34,Vicko,43,Vigla Cafe,10,YOUTUBE,4,
ltr
item
ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ: Νέα απόφαση περί διακανονισμού οφειλών στη ΔΕΥΑΣ
Νέα απόφαση περί διακανονισμού οφειλών στη ΔΕΥΑΣ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSBtTcockN8w4V6yEhIJqLuuYCCc81wqYTiWbvgu6hiV2AlRKfij0z0gd8P9uO4XW0pHGmMpsCgUrQEFtGCfX2eKcOnrmtj5c7KS_8WSrsggN_R8X_-k46xFnk5UdIJfxErwig0rz2_IE/s1600/logo_deyas.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSBtTcockN8w4V6yEhIJqLuuYCCc81wqYTiWbvgu6hiV2AlRKfij0z0gd8P9uO4XW0pHGmMpsCgUrQEFtGCfX2eKcOnrmtj5c7KS_8WSrsggN_R8X_-k46xFnk5UdIJfxErwig0rz2_IE/s72-c/logo_deyas.jpg
ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
https://www.dromenatoutopoumas.gr/2014/10/blog-post_31.html
https://www.dromenatoutopoumas.gr/
https://www.dromenatoutopoumas.gr/
https://www.dromenatoutopoumas.gr/2014/10/blog-post_31.html
true
1871062361202337554
UTF-8
Φόρτωση όλων των μηνυμάτων Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις Δείτε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα... Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Προβολή όλων Συνιστάται για εσάς ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης ΠΙΣΩ ΑΡΧΙΚΗ Κυριακή Δευτέρα Tρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Tρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Mάρτιος Aπρίλιος Mάιος Ιούνιος Ιούλιος Aύγουστος Σεπτέβριος Oκτώβριος Nοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Mαρ Aπρ Mάιος Ιου Ιου Aυγ Σεπ Οκτ Nοε Δεκ Μόλις τώρα Πριν από 1 λεπτό $$1$$ minutes ago Πριν από 1 ώρα $$1$$ hours ago Χθες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Παρακολουθούν Ακολουθεί Το περιεχόμενο είναι κλειδωμένο ΒΗΜΑ 1: Μοιραστείτε με ένα κοινωνικό δίκτυο Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κοινωνικό σας δίκτυο Αντιγραφή όλων των κωδικών Επιλέξτε όλο τον κώδικα Όλοι οι κωδικοί αντιγράφηκαν στο πρόχειρο σας Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή των κωδικών / κειμένων, πατήστε [CTRL] + [C] (ή CMD + C με Mac) για αντιγραφή Πίνακας Περιεχομένων