$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

$type=grid$count=4$cate=0$rm=0$sn=0$au=0$cm=0$show=home

Οἱ ξεχασμένοι λογαριασμοί...

Η παλιά καλιάγρια της οικ. Σταματίου (Γλώσσα Σκοπέλου) Στὸν Βαγγελη  Θ. Τσουκαλᾶ, χαιρετισμός ἤ, Κοιτώντας τοὺς ξεθωριασμένους τοῖχους μιᾶς ...
Η παλιά καλιάγρια της οικ. Σταματίου (Γλώσσα Σκοπέλου)
Στὸν Βαγγελη  Θ. Τσουκαλᾶ, χαιρετισμός

ἤ, Κοιτώντας τοὺς ξεθωριασμένους τοῖχους μιᾶς παλιᾶς Κληματιανῆς καλιάγριας, μέρες ποὺ εἶναι...

Σιμὰ στὰ λείψανα κατοικίας ἀνθρώπων στὸ Παλιὸ τὸ Κλήμα σώζονται καὶ κάποια ἄλλα λέιψανα ἀπὸ παλιὰ ἐργαστήρια, χρήσιμα στὴν ἐποχή τους ἐργαστήρια, ἐρείπια σήμερα, ὡστόσο γιὰ κάποιους ἀπὸ μᾶς,  ποὺ τὰ ζήσαμε - καὶ μᾶς ἔζησαν ἐδῶ ποὺ τἂ λέμε - εἶναι καὶ ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστα κομμάτια ἑνὸς πολιτισμοῦ βαφτισμένου στὴν ἁπλότητα καὶ στὴ νοικοκυρωσύνη.
Πρόκειται γιὰ τὶς παλιὲς τὶς καλιάγριες, τὰ ἐλαιοτριβεῖα τοῦ χωριοῦ ποὺ βρίσκονταν κάτω στὸ Ρέμα. Στὸν τόπο μὲ τὰ πολλὰ νερά, ἀφοῦ πρωτίστως το νερὸ χρειάζονταν γιὰ νὰ βγεῖ τὸ λαδι.
Ἄν καὶ κοντὰ πενήντα χρόνια σιωποῦν καὶ μὲ τὸ χρόνο ὅλο καὶ ἐρειπώνονται ἐν τούτοις ἀκόμα κρατοῦν ἐκείνη τὴν παλιά τους γοητεία μὲ τὸ καλοχτισμένο οἰκοδόμημα. Ὅπως ἐπίσης φαίνονται ἀκόμα οἱ μεγάλες μυλόπετρες ποὺ στέκουν ἀκίνητες, ἀφοῦ δεκαετίες ὁλάκερες ἔχουν νὰ «τρίψουν» ἐλιὲς... Οἱ μυλόπετρες, ποὺ ὁ μαστρο-Γιώργης ὁ Τσουκαλᾶς πῆγε καὶ τὶς «ἔκοψε» στὴ Ψαθούρα, ὅταν ἔστησε τὴν καλιάγρια στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ.

Πᾶνε χρόνια ὅταν σὲ μιὰ ἐπίσκεψή μου στὸ Ρέμα πρόσεξα σὲ κομμάτι τοίχου τῆς καλιάγριας τοῦ παπποῦ τοῦ Γ. Τσουκαλᾶ, ποὺ εἶχε πέσει τὸ ἕνα  στρώμα τοῦ ἀσβέστη, νὰ ὑπάρχουν κάποιοι λογαριασμοὶ γραμμένοι μὲ τὸ μολύβι στὴ λευκὴ ἐπιφάνειά του.. Λογαριασμοὶ χρόνων παλιῶν, τότε ποὺ λειτουργοῦσε  ἀκόμα ἡ καλιάγρια. Τότε... Πρὶν ἀπὸ πενήντα - ἐξηντα χρόνια... Καὶ ποὺ νὰ ξέραμε ὅτι ἦταν οἱ στερνὲς μέρες ποὺ δούλεψε, ποὺ ἔβγαλε τὰ λάδια τῶν Κληματιανῶν. Γιατὶ ἤρθε μιὰ χρονιά, πού, ἀφοῦ ἔτριψε τὸ στερνὸ τὸ στάμα καί, ἀφοῦ μπῆκε στὰ τσουπιὰ τὸ λάμα, βγῆκε καὶ τὸ τελευταῖο λάδι. Κι ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα σταμάτησε νὰ λειτουργεῖ. Σφάλισε τὶς πόρτες της γιὰ πάντα. Καὶ μόνο   ἡ ἐρημιὰ κι ἡ ἐγκατάλειψη ἀπόμειναν ν᾿ ἁπλώνονται, σὰν ἐπιδημία,  μέσα στὸ μισοφωτισμένο κτίριο...Γιὰ νὰ θυμίζει μέρες ἀρχαῖες. Μέρες ποὺ μοσχοβολοῦσαν φρέσκο λάδι, καψαλισμένο ψωμί, κομμένο πορτοκάλι καὶ τηγανήτες μὲ πετιμέζι.
Κι εἶναι μεγαλο κρίμα ποὺ αὐτὰ τὰ μοναδικὰ ἐργαστήρια δὲ διασώθηκαν ὡς μουσεῖα γιὰ νὰ μαθαίνουν οἱ νεότεροι ὅτι οἱ λαδιὲς ἐκεῖνα τὰ χρόνια εἶχαν μεγάλο κόπο γιὰ νὰ βγοῦν. Κόπο στὸ κτήμα, στὸ κουβάλημα, στὸ «τρίψιμο», στὸ βγάλσιμο. Γι᾿ αὐτὸ καὶ τὸ θεωροῦσαν ἱερὸ καὶ πρόσεχαν μὴ τὸ σπαταλοῦν.

Γιὰ νὰ καταλάβει δὲ ὁ ἀναγνώστης τὸ πὼς δούλευαν οἱ παλιὲς ἐκεῖνες καλιάγριες παραθέτω τὴν ἀνεπαναληπτη περιγραφὴ τοῦ γείτονα Σκιαθίτη λογοτέχνη Ἀλέξανδρου Μωραϊτίδη.
« (…) Νὺξ παγερὰ τοῦ Δεκεµβρίου. Γαλήνη χιονώδης καὶ κρύα νηνεµία. Ὀµίχλη ἐλαιοκαπνοῦ, σύννεφον, σχηµατισθέν, ὡς ἀπὸ ἐστιῶν ἀπειραρίθµων λουκουµαδοπωλείων, κατεκάλυπτε τοὺς οἰκισµοὺς καί τὸν λιµένα, πυκνωθὲν εἰς µίαν ἀτµοσφαῖραν, ὄζουσαν ἐλαίου καί τηγανίτας (…), 'Ήδη τὰ ἐλαιοτριβεῖα εἶχον ἀρχίσει τὴν ἐργασίαν των, ἐκ τῶν πυραύνων τῶν ὁποίων ἐξήρχετο ὁ ἐλαιώδης καπνός, ἡ πνοὴ τῆς καιοµένης πυρήνας. Βαρέα τινὰ πατήµατα ὡς λαθρεµπόρων, ἠκούοντο εἰς τὰς στενωπούς, αἵτινες ἐβούιζον ὑποκώφως. Οἱ ἐργάται ἀπὸ τῶν οίκιῶν µετεκόµιζον εἰς τὰ ἐλαιοτριβεῖα τὰς ἐλαίας πρὸς ἔκθλιψιν(…). Ὁ ἀρχιεργάτης µὲ λαδωµένον ὑαλίζοντα ὡς βαύκαλιν ὑψηλὸν κοῦκκον καὶ ῥυπαρὰν ποδιάν, ἁπτόµενος ἐλαφρὰ-ἐλαφρὰ τοῦ µοχλοῦ -τῆς µακρᾶς δρυΐνης µανέλλας- τῆς περιστρεφούσης τὸν κοχλιώδη σιδηροῦν ἄτρακτον, µόνον ἵνα διευθύνῃ τήν κίνησιν, ἐνῶ τρεῖς ἄλλοι νεανίαι ὡς λαδωµένοι ποντικοί, ἀκτένιστοι, χασµώµενοι, µόλις ἐγερθέντες -ἡ πρωϊνὴ φρουρὰ- ἐντὸς τῆς ὁµίχης, παραπλεύρως τῆς µηχανῆς, περιέστρεφον ἐπιµόχθως τὸν ἀργάτην τὸν προσέλκοντα τὸν µοχλόν, τὴν παχεῖαν µανέλλαν, διὰ χονδροῦ καραβοσχοίνου περιελισσοµένου περὶ αὐτόν. Καὶ ἠκούοντο οἱ τριγµοὶ τοῦ ἀτράκτου κοχλιουµένου ἐντὸς τοῦ ὄγκου τοῦ δρυΐνου βουρδουναρίου, ὅπερ ὡς ἀρχαῖον δωρικὸν ἐπιστύλιον, µὲ σιδηροὺς κρίκους περιεσφιγµένον, ἐπιστεγάζει τοὺς δύο κίονας τῆς ἐλαιοθλιπτικῆς µηχανῆς, τριγµοὶ φοβεροὶ ὡς µυκηθµοὶ σφαζοµένου ταύρου, θρηνώδεις στεναγµοὶ ραγιζοµένης αἰωνοβίου δρυός, νὰ πέσῃ νὰ θραυσθῇ. Καὶ ὁ ἄτρακτος κατήρχετο ὁλονὲν συστρεφόµενος ἐν τῷ κoχλίᾳ συνθλίβων, πιέζων τὰς ὑπ' αὐτὸν τριχίνας πάνας, εἶκοσι τέσσαρας τὸν ἀριθµόν, κ' ἔρρεεν ἀπὸ τῶν ἀραιῶν πλεγµάτων αὐτῶν στάγδην τὸ ἔλαιον, ὕδατι θερµῷ ἀνάµικτον. Καὶ ὅσον συνεθλίβετο τὸ εἰς τάς πάνας ἔνδον περιτυλιγµένον λάµα -ἡ πολτώδης µᾶζα τῶν συντριβεισῶν ἐλαιῶν- τόσον αἱ σταγόνες µετεβάλλοντο εἰς ἐλαιώδεις σταλακτίτας, καστανοξάνθους, ἀναπέµποντας χρυσοπρασίνους µαρµαρυγὰς ἐν τῷ φωτί, τῆς ἀπὸ τοῦ ἐπιστυλίου κρεµαµένης µεγάλης λυχνίας, κατασταλάζοντες καί πληροῦντες τὰ κοῖλα χείλη τοῦ τετραγώνου βάθρου τῆς µηχανῆς, ἔλαιον ἀχνίζον, ὡς τὸ αἷµα εἰς τοὺς βωµοὺς τῶν ἀρχαίων, εἰσρέον εἰς τὴν βαθεῖαν κοπάναν, δρυΐνην τετράγωνον λεκάνην.
- Φόρτε! ἐκέλευσεν ὁ ἀρχιεργάτης, ὅταν συνεπληρώθη ἡ µία στροφὴ τοῦ ἀτράκτου, ἐκταθέντος τοῦ σχοινίου τοῦ µοχλοῦ. Οἱ νεανίαι ἔπαυσαν τότε νὰ στρέφωνται, ἀνέκυψαν. Εἷς ἐξ αὐτῶν ἀποτυλίσσει τὸ περὶ τὸν ἀργάτην σχοινίον, περιστρέφων αὐτὸν διὰ ταχείας κινήσεως ὡς σβούραν, ὁ δὲ ἀρχιεργάτης ἐκβαλῶν τὸν µοχλόν, τὴν µανέλλαν, ἔθηκεν ἤδη αὐτὴν εἰς τὴν ἄλλην ὀπὴν τῆς ἀτράκτου, ἵνα πάλιν ἀρχίσῃ νέα στροφὴ αὐτοῦ µετὰ φοβερωτέρου τριγµοῦ ὅλης τῆς µηχανῆς, τριγµοῦ καθελκυοµένου εἰς τὴν θάλασσαν πλοίου».

(Πηγή: Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης, Τὰ Διηγήµατα, ἐπιµ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, ἐκδ. «Γνώση καὶ Στιγµή», Αθήνα 1991, τ. Β, 100-102. Το ἀπόσπασµα εἶναι ἀπὸ τὸ διήγηµα, «Ο δεκατιστής»).


π.κ.ν.κ


Η παλιά καλιάγρια της οικ. Σταματίου (Γλώσσα Σκοπέλου)

ΣΧΟΛΙΑ


Virginias Style | Χειροποίητες Δημιουργίες- Handmade Creations

CELESTINO | FOR WOMEN & MEN

Όνομα

''Πλατεία",22,''ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ",72,'Ένωση Ξενοδόχων Σκοπέλου,30," ΠΡΩΤΕΥΣ",192," kouziνα " souvlaki and health bar,2,"Η Γλωσσιώτισα",4,"Μονόγραμμα",10,"Ο ΝΙΚΟΣ",1,"Στο Ψητό",4,"Kastani" Beach Bar,2,"Virginias Style",4,<< Σκόπελος Πράσινη και Καθαρή >>,5,<< Το νησί μας πρώτα - δημιουργία ξανά >>,52,15ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ,18,1ο «Πεπαρήθειο» Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου,3,25η ΜΑΡΤΙΟΥ,46,28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,19,Α.Ο. ΣΚΟΠΕΛΟΥ,2,Α.Ο.Κεραυνός,19,ΑΓΓΕΛΙΕΣ,36,Άγγελος Ξηντάρης,4,ΑΓΙΑΣΜΟΣ,27,ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ,30,Αγροεφόδια,25,ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ,3,Αγρότες,12,ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ,16,ΑΔΜΗΕ,11,ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΙΣΗ,8,ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,23,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,125,ΑΙΤΗΣΕΙΣ,4,ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ,2,ΑΚΙΝΗΤΑ,3,ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ,220,ΑΛΙΕΙΑ,20,Αλλοδαποί,2,ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ,70,ΑμεΑ,6,ΑΝΕΣ FERRIES,224,ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ,6,ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ,168,ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,73,Αντωνίου,4,ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΙΕΣ,11,Απάτη,10,ΑΠΕΡΓΙΑ,28,ΑΠΟΚΡΙΕΣ,129,Απολογισμός,3,ΑΠΟΨΕΙΣ,16,ΑΡΘΡΟ - ΚΕΙΜΕΝΟ,157,ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ,4,ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,58,ΑΤΥΧΗΜΑ,29,ΑΦΙΕΡΩΜΑ,8,Β.ΣΠΟΡΑΔΕΣ,61,ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΔΙΟΣ,1,ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ,75,ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ,13,βιν,1,ΒΙΝΤ,1,ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΚΡΙΑΣ,17,ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΑΦΟΡΑ,25,ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,74,ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,39,ΒΙΝΤΕΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ,18,Βλάβες,16,ΒΟΛΟΣ,22,ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ,66,ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,40,ΒΡΑΒΕΙΟ,3,ΓΑΜΟΣ,2,ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,10,ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ,2,ΓΙΑΤΡΟΣ,96,ΓΙΟΡΤΗ,237,ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,220,γυμνα,1,ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ,59,ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,49,Δ.ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ,4,ΔΑΣ ΟΤΑ,27,ΔΑΣΟΣ,2,ΔΕΔΔΗΕ,2,ΔΕΗ,35,ΔΕΥΑΣ,88,Δήμαρχος Αλοννήσου,8,Δήμαρχος Σκιάθου,3,ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,254,ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,37,δημο,2,ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,43,ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ,42,ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1341,Δημοτικά - Tοπικά νέα ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΙΝΤΕΟ,4,ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ,80,ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,208,Δημοτική Δημοκρατική Κίνηση Πολιτών,13,Δημοτική Τοπική Κοινότητα Σκοπέλου,1,Δημοτική Υπέρβαση,24,Δημοτικό (Βίντεο),9,Δημοτικό Συμβούλιο,61,ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,92,Δημοτικός Σύμβουλος,57,Δημοτικός υπάλληλος,1,Διαγωνισμός,10,Διαδίκτυο,13,Διακοπές,149,ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ,3,Διάφορα κείμενα,29,ΔΙΑΦΟΡΕΣ,8,ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,62,ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,5,ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ,127,Δυστύχημα,4,ΔΩΡΕΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ,317,ΕΓΓΡΑΦΕΣ,2,Εγκαίνια,20,Εθελοντισμός,12,ΕΘΙΜΟ,3,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,723,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,474,Εκδηλώσεις καλοκαιριού 2011-2013(φωτό),12,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,181,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ,309,Εκδρομή,3,ΕΚΘΕΣΗ,7,Έκθεση,1,Εκλογές,166,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,131,Ελαιοπαραγωγή,16,Ελαιοτριβείο,12,ΕΛΛΑΔΑ,255,Ελληνική Ομάδα Διάσωσης,1,ΕΛΤΑ,2,ΕΜΒΟΛΙΟ,50,ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ,3,Εμπόριο προϊόντων,74,Ενέργεια-Θέρμανση,4,ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,389,ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ - ΖΗΤΗΣΗ,11,ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,4,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ,2,ΕΠΙΔΟΜΑ,5,ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,2,ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ,3,Επισκευή,3,Επιστήμη,10,ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ,15,Επιτάφιος (φωτό),10,Επιχείρηση-Ανάπτυξη,5,ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ,53,ΕΡΓΑΣΙΑ,177,ΕΣΤΙΑΣΗ,31,Ευχές,174,Εφημερίδα Βόρειες Σποράδες,1,ΕΦΚΑ,1,Ζώα,17,Η Κληματαριά,26,Η Νησιώτισσα,2,Θαλάσσιο ατύχημα,2,ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ,3,ΘΕΑΤΡΟ,34,ΘΕΟΦΑΝΙΑ,37,ΘΕΣΣΑΛΙΑ,3,Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ,292,Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,27,Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης,3,ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΚΡΑΤΣΑ,1,ΙΣΡΑΗΛ,1,Ιστορία,12,Ιστορικά μέρη,2,Ιωάννης Καραγκιόζος,1,Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ,27,Κ.Α.Π.Η.,1,Κ.Ε.Π.,2,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,85,ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,261,ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ,29,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,127,ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1,Κατασκευές,11,Καταστροφές,62,ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ,1,ΚΕΙΜΕΝΑ π. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ,282,Κέντρο Κοινότητας,30,Κέντρο Υγείας,79,ΚΕΠ,2,Κιβωτός του Κόσμου,9,ΚΚΕ,92,Κλοπή,12,Κοινότητα,83,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ,96,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ,13,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,8,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,387,ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ,426,ΚΟΣΜΟΥΓΕΙΑ,2,ΚΟΣΜΟΫΓΕΙΑ,113,Κοτανίδης,1,Κτηματολόγιο,4,ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,134,ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ,1,ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ,6,Λιμάνι,28,ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ,81,Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου,63,ΛοΪζεια 2011,1,Λούνα Παρκ,1,ΛΟΥΤΡΑΚΙ,2,ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,138,Λύκειο,2,Μ.Μ.Ε.,5,Μαθήματα,4,Μάθηση,1,Μαντούδι,19,Μανώλης Ραμαντάνης,3,Μάρκετ Τροφίμων,14,ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ,1,Μεταφορές,11,ΜΚΟ "ΠΛΕΓΜΑ",27,ΜΜΕ,43,ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ,81,Ν.Α.Ο.Σ,2,Ν.Ι.Κ.Ο.Σ,12,Ναρκωτικά,4,ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,9,Νεκτάριος Ρήγας,3,ΝΕΟ ΕΤΟΣ,13,ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,120,ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,15,Νικόλαος Καπαδούκας,9,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ,3,Ξενοδοχεία,11,ΟΑΕΔ,4,ΟΓΑ,1,ΟΙΚΙΣΜΟΣ,1,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1,Ομάδα Εργασίας Πολιτισμού,2,Ομιλία,26,ΟΝΝΕΔ,7,Οραμα-Συνεργασία-Ανάπτυξη,20,ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ,51,ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ,1,ΟΤΕ,2,Οφειλές,4,ΟΧΗΜΑΤΑ,4,Π.Α.ΜΕ,15,Παγκόσμια ημέρα,11,Παιδική Χαρά,4,Παιδικός Σταθμός,21,Παλαιό Κλήμα,5,ΠΑΡΑΔΟΣΗ,317,Παραδοσιακή Γωνιά,34,ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ,5,ΠΑΡΑΛΙΑ,3,ΠΑΣΧΑ,192,Πάτερ Αλέξιος,5,ΠΕΝΘΟΣ,98,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,166,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,28,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,320,Πολιτική Προστασία,42,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ "ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ" ΓΛΩΣΣΑΣ,14,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΚΛΗΜΑΤΟΣ,29,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,28,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,20,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,32,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,324,Πόντος,1,ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,1,Πρατήριο υγρών καυσίμων,1,προ,1,Προβιάς,25,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,116,Πρόεδρος,52,ΠΡΟΛΗΨΗ,208,Πρόσκοποι Σκοπέλου,8,ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,289,Πρωτομαγιά,19,Πρωτοχρονιά,60,Πρωτοχρονιά (Βίντεο),5,ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ,1,Πυρκαγιά,110,ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ,87,ΠΩΛΗΣΗ,8,Πώληση,3,Ρύθμιση,1,Σ,1,Σάκης Ζλατούδης,4,ΣΑΟΝΗΣΟΣ,6,ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ,15,Σεισμός,16,ΣΚΙΑΘΟΣ,63,ΣΚΟΠΕΛΟΣ,136,Σπύρος Λεμονής,11,ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ,199,Συγκοινωνίες,15,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου,45,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού,71,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου,11,Σύλλογος Γυναικών Σκοπέλου,1,Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Σκοπέλου,3,Σύλλογος Επαγγελματιών Γλώσσας και Λουτρακίου,32,Συνάντηση,2,ΣΥΝΑΥΛΙΑ,38,Συνεργασία-Όραμα-Ανάπτυξη,6,ΣΥΡΙΖΑ,27,ΣΧΟΛΕΙΑ,247,Σχολή Γονέων,2,ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,62,Σχολική Επιτροπή,2,ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,16,ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1,ΤΑΧΙ,3,Ταχυμεταφορές,5,Τέντες-Ταπετσαρίες-Καλύμματα,1,ΤΕΧΝΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ,96,Τεχνικό Γραφείο,3,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ,192,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,388,Τουριστική Επιτροπή Σκοπέλου,81,ΤΡΑΓΩΔΙΑ,6,ΤΡΑΠΕΖΑ,3,Τράπεζα,10,Τρόφιμα,21,Τροχαίο,2,ΥΓΕΙΑ,370,Υγρά καύσιμα,1,Υδατοδρόμιο,1,Ύδρευση,1,Υπουργός,44,Φαγητό,164,ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,74,ΦΕΣΤΙΒΑΛ,125,ΦΛΟΙΣΒΟΣ,1,Φόλες-Δηλητήριο,2,Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κων. Νάνος,10,ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ,119,Φώκια,1,ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ,2,Χιονόπτωση,44,Χορευτική Ομάδα "Διαμαντής Παλαιολόγος",1,Χορευτική ομάδα Γλώσσας-Λουτρακίου,36,Χορευτικό,11,Χορευτικό Συγκρότημα "Διαμαντής Παλαιολόγος",7,ΧΟΡΟΣ,24,ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ,1,Χρήστος Βασιλούδης,26,Χριστούγεννα,213,Χριστούγεννα (βίντεο),1,Χώρα Σκοπέλου,105,ΨΑΡΕΜΑ,1,Ψαροταβέρνα "ο Βράχος",20,Ψητοπωλείο ''η Κληματαριά",11,Ψιλικά είδη,2,ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ,185,AΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΑ,95,ACS Σκοπέλου,8,Aegean Flying Dolphins,4,Aqua Ferries,1,ARAMIS,21,Beach Bar,1,Best Shop,245,Camphill,2,COSMOSHEALTH,98,DREAM cars,2,DroneView,9,EΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1,Flisvos restaurant,1,Gantas,1,GIOLDASIS COMPUTERS NETWORKS,2,GOUMAS TRANS,4,GOUMAS transport,3,HELLENIC SEAWAYS,28,Husqvarna,3,La Casa De Phone,2,magali,9,Natura,1,Perivoliou,2,Rigas Hotel,9,RIGAS SERVICE COMPUTER & CELL PHONES,1,SΕAJETS,24,Saintukeri,5,SAOS FERRIES,10,SkiathosLife.gr,10,Skopelos Holidays Hotel and Spa,21,Spyrou Hotels,52,Spyrou Philoxenia,19,Spyrou Skopelos Experience,34,Vicko,43,Vigla Cafe,10,YOUTUBE,4,
ltr
item
ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ: Οἱ ξεχασμένοι λογαριασμοί...
Οἱ ξεχασμένοι λογαριασμοί...
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj376xpPCpa2crBKcq_gh5NOsDw6OF1kUtaW4z_6q7e2Kou2VyAdzKTmUaRR9tjrcm93wIhuioQOBrrLzRoxxyrW7lKRVSkrSuvnJOqDGhvgft3ADUeG-Wvblr4V4RYLT2dhO4aKIu1N4I/s320/IMG_7024.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj376xpPCpa2crBKcq_gh5NOsDw6OF1kUtaW4z_6q7e2Kou2VyAdzKTmUaRR9tjrcm93wIhuioQOBrrLzRoxxyrW7lKRVSkrSuvnJOqDGhvgft3ADUeG-Wvblr4V4RYLT2dhO4aKIu1N4I/s72-c/IMG_7024.jpg
ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
https://www.dromenatoutopoumas.gr/2017/11/blog-post_6.html
https://www.dromenatoutopoumas.gr/
https://www.dromenatoutopoumas.gr/
https://www.dromenatoutopoumas.gr/2017/11/blog-post_6.html
true
1871062361202337554
UTF-8
Φόρτωση όλων των μηνυμάτων Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις Δείτε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα... Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Προβολή όλων Συνιστάται για εσάς ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης ΠΙΣΩ ΑΡΧΙΚΗ Κυριακή Δευτέρα Tρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Tρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Mάρτιος Aπρίλιος Mάιος Ιούνιος Ιούλιος Aύγουστος Σεπτέβριος Oκτώβριος Nοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Mαρ Aπρ Mάιος Ιου Ιου Aυγ Σεπ Οκτ Nοε Δεκ Μόλις τώρα Πριν από 1 λεπτό $$1$$ minutes ago Πριν από 1 ώρα $$1$$ hours ago Χθες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Παρακολουθούν Ακολουθεί Το περιεχόμενο είναι κλειδωμένο ΒΗΜΑ 1: Μοιραστείτε με ένα κοινωνικό δίκτυο Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κοινωνικό σας δίκτυο Αντιγραφή όλων των κωδικών Επιλέξτε όλο τον κώδικα Όλοι οι κωδικοί αντιγράφηκαν στο πρόχειρο σας Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή των κωδικών / κειμένων, πατήστε [CTRL] + [C] (ή CMD + C με Mac) για αντιγραφή Πίνακας Περιεχομένων