$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

$type=grid$count=4$cate=0$rm=0$sn=0$au=0$cm=0$show=home

Καισαρίου Μοναχοῦ τοὺπίκλην Δαπόντε Ἱερὸ Μνημόσυνο

Καθὼς πλησιάζει ἡ θεία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ μεγάλη καὶ ἱεροκατάνυκτος ἑορτή, ὅπως ἐπίσης καθὼς πλησιάζει ἡ πανήγυρις τῆς ἱστορικῆς καὶ θεοφυλάκτ...
Καθὼς πλησιάζει ἡ θεία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ μεγάλη καὶ ἱεροκατάνυκτος ἑορτή, ὅπως ἐπίσης καθὼς πλησιάζει ἡ πανήγυρις τῆς ἱστορικῆς καὶ θεοφυλάκτου Ἱερᾶς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Μονῆς, ἡ μνήμη σιωπηλὰ καὶ μὲ τὴν πρέπουσα τιμὴ σιμώνει στὰ πανσέβαστα ἐκεῖνα σκηνώματα  καὶ γονατίζει μπροστὰ στὴν θαυματουγὸ εἰκόνα τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῆς Παμμακαρίστου τὴν ἁγία εἰκόνα, καταθέτοντας τὴν εὐγνωμοσύνη καὶ τὴν ἀμείωτη συγκίνησή της. Εὐγνωμοσύνη στοὺς κτίτορες ποὺ ἔστησαν τὸ μοναστήρι αὐτὸ, τὸ θαυμαστὸ καὶ ἔνδοξο,  σὲ καιροὺς πικροὺς καὶ  ποτισμένους στεναγμοὺς καὶ δάκρυα. Καὶ μαζὶ μὲ τὴν εὐγνωμοσύνη μας ἀνεβαίνει στὴν ψυχὴ κι ἡ ἄμετρη συγκίνηση, καθὼς στὸ νοῦ μας ἔρχεται τὸ σπουδαῖο κι ἀθανατο τέκνο τοῦ κτίτορα τοῦ Εὐαγγελσιμοῦ Χατζη-Στεφανὴ Δαπόντε, ὁ γιός του Κωνσταντῖνος, ποὺ ἀργότερα, ὅταν ἔλαβε τὸ μοναχικὸ σχήμα μετονωμάσθηκε Καισάριος.
Καὶ τὰ λέω αὐτά, ὄχι γιὰ ἐντυπωσιασμό, ἀλλὰ μὲ βαρειὰ συναίσθηση τῆς εὐθύνης ποὺ ἔχω, τόσο ἐγὼ, ὅσο καὶ οἱ ἄλλοι συμπατριῶτες μου, νὰ θυμόμαστε καὶ καὶ νὰ σεβόμαστε τὸ πρόσωπο τοῦ συντοπίτη μας μοναχοῦ. Γιατὶ ἀγαπησε πολὺ τὴ Σκόπελο, τὸν Ἅγιό της, τὸν ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο, ἀλλὰ καὶ τὸ «πατρικόν του μοναστήριον», τὴν Εὐαγγελίστρια. Μάλιστα εἶναι ἐκείνος ποὺ πρὶν τὸν Παπαδιαμάντη ὑπογράμμισε τὸν βαθύτατο Νοστο τῶν Σκοπελιτῶν γιὰ τὸ νησί τους.

Ἄν, λοιπόν, ἐξετάσουμε προσεχτικὰ τὸ ἔργο τοῦ Δαπόντε, θὰ προσέξουμε ὅτι σημαντικὴ θέση σ᾿ αὐτὸ ἔχει  ἡ Σκόπελός του, «ἡ παμφιλτάτη νῆσος, ἡ χρυσῆ πατρίδα», ἀλλὰ καὶ «καλλιστάφυλος» καθὼς τὴν ἀναφέρει στὸ γνωστὸ σὲ ὅλους μας «Κῆπο Χαρίτων» καὶ μὲ ὑπέροχο τρόπο τὴν προβάλλει. Καὶ νὰ φανταστεῖ κανεὶς ὅτι βρισκόμαστε στὸν 18ο αἰ....

      «ἐκίνησα καὶ ἔφθασα καὶ εἰς τὴν Σκόπελόν μου
             τὴν παμφιλτάτην νῆσον μου, οἶκον τὸν πατρικό μου
            Ἦλθα λοιπὸν στὴν Σκόπελον, εἰς τὴν χρυσῆν πατρίδα
             ὁ ποὺ κοντὰ χρόνους ἐννιὰ εἶχα καὶ δὲν τὴν εἶδα…»

Ὅμως ἐκτὸς αὐτοῦ,  ὁ Δ. τιμᾶ καὶ τὸ μοναστήρι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, προβάλοντάς το παντοῦ.

«Κ᾿ ἡ Σκόπελος εἰς τὰ νησιά εἶναι ἡ μικροτέρα,
ἀπό πολλὰ μεγάλα  δὲ  εἶναι ἡ καλλιωτέρα,
καὶ διὰ τὰ κρασία της, καὶ διὰ τὰ νερά της,
καὶ διὰ τὸν λιμένα της καὶ μοναστήριά της,
καὶ πρῶτον τὸ ἡμέτερον, ἡ Εὐαγγελιστρία,
ἐκεῖνο τὸ περίφημο μέσα εἰς τὰ νησία. (Κῆπος Χαρίτων)

Καὶ συνεχίζει μὲ περισσότερες λεπτομέρειες καί, φυσικά, μὲ τὰ ἐγκώμια ποὺ τῆς πρέπουν:

«Εὔμορφο καὶ εἰς εὔμορφον τόπον ἐπ᾿ ἀληθείας [κτισμένο τὸ μοναστήρι] 
μέσα νερὰ, ἔξω νερὰ, μὲ στέρνα μὲ πλατάνους……
…………..
καὶ εἶναι σταυροπήγιον μὲ μίαν θαυμασίαν
εἰκόνα τῆς Δεσποίνης μας, ὅλον θαυματουργίαν.
Αὐτὴ βαστᾶ τὴν Σκόπελον χωρὶς ἀμφιβολίαν». ( Κῆπος Χαρίτων).

Μάλιστα, εἶναι τόση ἡ λατρεία του πρὸς τὴ Παναγία καὶ εἰδικότερα στὸ μοναστήρι τὸ πατρικόν, ὥστε ἡ  παρουσία του νὰ ἔρχεται μέχρι καὶ στὰ ὄνειρά του.

«Καὶ βλέπω εἰς τὸν ὕπνον μου, πὼς εἰς τῆς Παναγίας
τὸ μοναστήρι βρέθηκα τῆς Εὐαγγελιστρίας,
Τὸ πατρικόν μου κτήριον, κἔστεκα, προσκυνοῦσα
μὲ πόθον τὴν εἰκόνα της, ὁποῦ τὴν ἐδιψοῦσα·
Χρόνους πεντὲξ ἀπὸ αὐτὴν ὤντας ὑστερημένος,
καθὸ ἀπτὸν πατέρα μου μικρὸς ξενιτεμένος.» (Βρύσις Λογική)

Θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ παραθέσει κι ἄλλα πολλὰ, κάτι ποὺ ἴσως γίνει μελλοντικὰ ἀπὸ τὸν ὑποφαινόμενο. Γιατὶ πρόσφατα ἦρθαν στὸ φῶς ἄγνωστα ἔργα τοῦ συμπολίτη μας λογίου, τὰ ὁποῖα  ἔχουν μεγαλο ἐνδιαφέρον, γιατὶ παρουσιάζουν κάποιες  πτυχὲς τοῦ βίου του, ποὺ μέχρι σήμερα δὲ γνωρίζαμε.
Καὶ μὴ ξεχνᾶμε αὐτὰ ποὺ ἔγραψε ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους μελετητὲς τοῦ ἔργου τοῦ Δαπόντε, ἐπισημαίνοντας, πώς, «Ὁ Δαπόντες παραμένει σήμερα παραγνωρισμένη προσωπικότητα ἀπὸ τὴ σύγχρονη ἔρευνα, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη περίπτωση στὰ ἑλληνικὰ γράμματα, ἐνῶ ἐμφανίζει ἔντονη δραστηριότητα στὸν κοι νωνικό, πολιτικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ χῶρο» ( Χ. Καρανασιος, Διευθυντὴς ΚΕΜΝΕ/Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν)
Καθὼς πλησιάζει, λοιπόν, ἡ μεγαλοπρεπὴς θεομητορικὴ γιορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἡ μνήμη εὐλαβικὰ προσέρχται νὰ τιμήσει μαζὶ μὲ τὴν Παναγία καὶ τὸν μακαριστὸ συμπολίτη μας μοναχὸ Καισάριο Δαπόντε, γιατὶ ἀγαπησε, ὕμνησε καὶ τίμησε μὲ ὅλη τὴ δύνμαη τῆς ψυχῆς του τόσο τὴν Παναγία, ὅσο καὶ τὴ Σκόπελο.
Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἕνα: πόσοι ἀπὸ μᾶς τοὺς Σκοπέλιτες θὰ τὸν θυμηθοῦμε, γιατὶ ἄν καὶ πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, συγκεκριμμένα τὸ 2014, ποὺ  συμπληρώθηκαν 300 χρόνια ἀπὸ τὴ γέννησή του καὶ 230 ἀπὸ τὴν κοίμησή του, «ἡ χρυσή του πατρίδα, ἡ Σκόπελός του», ἐλάχιστα τὸν τίμησε...
Ἄς εἶναι αὐτὸ τὸ λιτὸ κι ἄτεχνο γραφτὸ ἕνα κερὶ στὴ Μνήμη καὶ καὶ στὴ Μορφή του. Κερὶ εὐγνωμοσύνης στὴν προσφορά του, ποὺ μέχρι σήμερα παραμένει σημαντικὴ καὶ πολὺ ἐνδιαφέρουσα.

π. κ. ν. κ

ΣΧΟΛΙΑ


Virginias Style | Χειροποίητες Δημιουργίες- Handmade Creations

CELESTINO | FOR WOMEN & MEN

Όνομα

''Πλατεία",22,''ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ",72,'Ένωση Ξενοδόχων Σκοπέλου,30," ΠΡΩΤΕΥΣ",192," kouziνα " souvlaki and health bar,2,"Η Γλωσσιώτισα",4,"Μονόγραμμα",10,"Ο ΝΙΚΟΣ",1,"Στο Ψητό",4,"Kastani" Beach Bar,2,"Virginias Style",4,<< Σκόπελος Πράσινη και Καθαρή >>,5,<< Το νησί μας πρώτα - δημιουργία ξανά >>,52,15ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ,18,1ο «Πεπαρήθειο» Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου,3,25η ΜΑΡΤΙΟΥ,46,28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,19,Α.Ο. ΣΚΟΠΕΛΟΥ,2,Α.Ο.Κεραυνός,19,ΑΓΓΕΛΙΕΣ,36,Άγγελος Ξηντάρης,4,ΑΓΙΑΣΜΟΣ,27,ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ,30,Αγροεφόδια,25,ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ,3,Αγρότες,12,ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ,16,ΑΔΜΗΕ,11,ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΙΣΗ,8,ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,23,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,125,ΑΙΤΗΣΕΙΣ,4,ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ,2,ΑΚΙΝΗΤΑ,3,ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ,216,ΑΛΙΕΙΑ,20,Αλλοδαποί,2,ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ,70,ΑμεΑ,6,ΑΝΕΣ FERRIES,224,ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ,6,ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ,164,ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,73,Αντωνίου,4,ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΙΕΣ,11,Απάτη,10,ΑΠΕΡΓΙΑ,28,ΑΠΟΚΡΙΕΣ,129,Απολογισμός,3,ΑΠΟΨΕΙΣ,16,ΑΡΘΡΟ - ΚΕΙΜΕΝΟ,157,ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ,4,ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,58,ΑΤΥΧΗΜΑ,29,ΑΦΙΕΡΩΜΑ,8,Β.ΣΠΟΡΑΔΕΣ,58,ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΔΙΟΣ,1,ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ,75,ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ,13,βιν,1,ΒΙΝΤ,1,ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΚΡΙΑΣ,17,ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΑΦΟΡΑ,25,ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,74,ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,39,ΒΙΝΤΕΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ,18,Βλάβες,16,ΒΟΛΟΣ,22,ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ,65,ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,40,ΒΡΑΒΕΙΟ,3,ΓΑΜΟΣ,2,ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,10,ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ,2,ΓΙΑΤΡΟΣ,94,ΓΙΟΡΤΗ,236,ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,217,γυμνα,1,ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ,59,ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,49,Δ.ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ,4,ΔΑΣ ΟΤΑ,26,ΔΑΣΟΣ,2,ΔΕΔΔΗΕ,2,ΔΕΗ,35,ΔΕΥΑΣ,87,Δήμαρχος Αλοννήσου,8,Δήμαρχος Σκιάθου,3,ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,253,ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,37,δημο,2,ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,43,ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ,42,ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1329,Δημοτικά - Tοπικά νέα ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΙΝΤΕΟ,4,ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ,80,ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,208,Δημοτική Δημοκρατική Κίνηση Πολιτών,13,Δημοτική Τοπική Κοινότητα Σκοπέλου,1,Δημοτική Υπέρβαση,24,Δημοτικό (Βίντεο),9,Δημοτικό Συμβούλιο,61,ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,92,Δημοτικός Σύμβουλος,57,Δημοτικός υπάλληλος,1,Διαγωνισμός,10,Διαδίκτυο,13,Διακοπές,149,ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ,3,Διάφορα κείμενα,29,ΔΙΑΦΟΡΕΣ,8,ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,58,ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,5,ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ,123,Δυστύχημα,4,ΔΩΡΕΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ,315,ΕΓΓΡΑΦΕΣ,2,Εγκαίνια,18,Εθελοντισμός,12,ΕΘΙΜΟ,3,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,723,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,472,Εκδηλώσεις καλοκαιριού 2011-2013(φωτό),12,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,180,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ,309,Εκδρομή,3,ΕΚΘΕΣΗ,7,Έκθεση,1,Εκλογές,162,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,129,Ελαιοπαραγωγή,16,Ελαιοτριβείο,12,ΕΛΛΑΔΑ,253,Ελληνική Ομάδα Διάσωσης,1,ΕΛΤΑ,2,ΕΜΒΟΛΙΟ,50,ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ,3,Εμπόριο προϊόντων,74,Ενέργεια-Θέρμανση,4,ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,374,ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ - ΖΗΤΗΣΗ,11,ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,4,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ,2,ΕΠΙΔΟΜΑ,5,ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,2,ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ,3,Επισκευή,3,Επιστήμη,10,ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ,15,Επιτάφιος (φωτό),10,Επιχείρηση-Ανάπτυξη,5,ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ,53,ΕΡΓΑΣΙΑ,174,ΕΣΤΙΑΣΗ,31,Ευχές,171,Εφημερίδα Βόρειες Σποράδες,1,ΕΦΚΑ,1,Ζώα,17,Η Κληματαριά,26,Η Νησιώτισσα,2,Θαλάσσιο ατύχημα,2,ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ,3,ΘΕΑΤΡΟ,34,ΘΕΟΦΑΝΙΑ,37,ΘΕΣΣΑΛΙΑ,3,Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ,291,Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,27,Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης,3,ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΚΡΑΤΣΑ,1,ΙΣΡΑΗΛ,1,Ιστορία,12,Ιστορικά μέρη,2,Ιωάννης Καραγκιόζος,1,Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ,27,Κ.Α.Π.Η.,1,Κ.Ε.Π.,2,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,82,ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,260,ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ,29,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,125,ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1,Κατασκευές,11,Καταστροφές,62,ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ,1,ΚΕΙΜΕΝΑ π. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ,280,Κέντρο Κοινότητας,30,Κέντρο Υγείας,79,ΚΕΠ,2,Κιβωτός του Κόσμου,9,ΚΚΕ,87,Κλοπή,12,Κοινότητα,83,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ,92,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ,13,ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,8,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,380,ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ,426,ΚΟΣΜΟΥΓΕΙΑ,2,ΚΟΣΜΟΫΓΕΙΑ,107,Κοτανίδης,1,Κτηματολόγιο,4,ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,132,ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ,1,ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ,6,Λιμάνι,26,ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ,76,Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου,61,ΛοΪζεια 2011,1,Λούνα Παρκ,1,ΛΟΥΤΡΑΚΙ,2,ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,135,Λύκειο,2,Μ.Μ.Ε.,5,Μαθήματα,4,Μάθηση,1,Μαντούδι,19,Μανώλης Ραμαντάνης,3,Μάρκετ Τροφίμων,14,ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ,1,Μεταφορές,11,ΜΚΟ "ΠΛΕΓΜΑ",27,ΜΜΕ,42,ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ,81,Ν.Α.Ο.Σ,2,Ν.Ι.Κ.Ο.Σ,12,Ναρκωτικά,4,ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,9,Νεκτάριος Ρήγας,3,ΝΕΟ ΕΤΟΣ,13,ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,118,ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,15,Νικόλαος Καπαδούκας,9,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ,3,Ξενοδοχεία,11,ΟΑΕΔ,4,ΟΓΑ,1,ΟΙΚΙΣΜΟΣ,1,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1,Ομάδα Εργασίας Πολιτισμού,2,Ομιλία,26,ΟΝΝΕΔ,7,Οραμα-Συνεργασία-Ανάπτυξη,20,ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ,48,ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ,1,ΟΤΕ,2,Οφειλές,4,ΟΧΗΜΑΤΑ,4,Π.Α.ΜΕ,15,Παγκόσμια ημέρα,11,Παιδική Χαρά,3,Παιδικός Σταθμός,21,Παλαιό Κλήμα,5,ΠΑΡΑΔΟΣΗ,316,Παραδοσιακή Γωνιά,34,ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ,5,ΠΑΡΑΛΙΑ,2,ΠΑΣΧΑ,186,Πάτερ Αλέξιος,5,ΠΕΝΘΟΣ,95,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,166,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,28,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,316,Πολιτική Προστασία,41,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ "ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ" ΓΛΩΣΣΑΣ,14,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΚΛΗΜΑΤΟΣ,27,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,28,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,20,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,32,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,324,Πόντος,1,ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,1,Πρατήριο υγρών καυσίμων,1,προ,1,Προβιάς,25,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,110,Πρόεδρος,51,ΠΡΟΛΗΨΗ,208,Πρόσκοποι Σκοπέλου,8,ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,289,Πρωτομαγιά,19,Πρωτοχρονιά,60,Πρωτοχρονιά (Βίντεο),5,ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ,1,Πυρκαγιά,106,ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ,82,ΠΩΛΗΣΗ,8,Πώληση,3,Ρύθμιση,1,Σ,1,Σάκης Ζλατούδης,4,ΣΑΟΝΗΣΟΣ,6,ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ,15,Σεισμός,16,ΣΚΙΑΘΟΣ,63,ΣΚΟΠΕΛΟΣ,134,Σπύρος Λεμονής,11,ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΗΣ,197,Συγκοινωνίες,14,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου,45,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού,71,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου,11,Σύλλογος Γυναικών Σκοπέλου,1,Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Σκοπέλου,3,Σύλλογος Επαγγελματιών Γλώσσας και Λουτρακίου,32,Συνάντηση,2,ΣΥΝΑΥΛΙΑ,38,Συνεργασία-Όραμα-Ανάπτυξη,6,ΣΥΡΙΖΑ,27,ΣΧΟΛΕΙΑ,247,Σχολή Γονέων,2,ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,62,Σχολική Επιτροπή,2,ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,16,ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1,ΤΑΧΙ,3,Ταχυμεταφορές,5,Τέντες-Ταπετσαρίες-Καλύμματα,1,ΤΕΧΝΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ,94,Τεχνικό Γραφείο,3,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ,192,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,382,Τουριστική Επιτροπή Σκοπέλου,78,ΤΡΑΓΩΔΙΑ,6,ΤΡΑΠΕΖΑ,3,Τράπεζα,10,Τρόφιμα,21,Τροχαίο,2,ΥΓΕΙΑ,369,Υγρά καύσιμα,1,Υδατοδρόμιο,1,Ύδρευση,1,Υπουργός,44,Φαγητό,164,ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,71,ΦΕΣΤΙΒΑΛ,125,ΦΛΟΙΣΒΟΣ,1,Φόλες-Δηλητήριο,2,Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κων. Νάνος,10,ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ,119,Φώκια,1,ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ,2,Χιονόπτωση,44,Χορευτική Ομάδα "Διαμαντής Παλαιολόγος",1,Χορευτική ομάδα Γλώσσας-Λουτρακίου,36,Χορευτικό,11,Χορευτικό Συγκρότημα "Διαμαντής Παλαιολόγος",7,ΧΟΡΟΣ,24,ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ,1,Χρήστος Βασιλούδης,26,Χριστούγεννα,213,Χριστούγεννα (βίντεο),1,Χώρα Σκοπέλου,102,ΨΑΡΕΜΑ,1,Ψαροταβέρνα "ο Βράχος",20,Ψητοπωλείο ''η Κληματαριά",11,Ψιλικά είδη,2,ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ,185,AΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΑ,92,ACS Σκοπέλου,8,Aegean Flying Dolphins,4,Aqua Ferries,1,ARAMIS,21,Beach Bar,1,Best Shop,245,Camphill,2,COSMOSHEALTH,92,DREAM cars,2,DroneView,9,EΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ,1,Flisvos restaurant,1,Gantas,1,GIOLDASIS COMPUTERS NETWORKS,2,GOUMAS TRANS,4,GOUMAS transport,3,HELLENIC SEAWAYS,28,Husqvarna,3,La Casa De Phone,2,magali,9,Natura,1,Perivoliou,2,Rigas Hotel,9,RIGAS SERVICE COMPUTER & CELL PHONES,1,SΕAJETS,22,Saintukeri,5,SAOS FERRIES,10,SkiathosLife.gr,10,Skopelos Holidays Hotel and Spa,21,Spyrou Hotels,52,Spyrou Philoxenia,19,Spyrou Skopelos Experience,34,Vicko,43,Vigla Cafe,10,YOUTUBE,4,
ltr
item
ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ: Καισαρίου Μοναχοῦ τοὺπίκλην Δαπόντε Ἱερὸ Μνημόσυνο
Καισαρίου Μοναχοῦ τοὺπίκλην Δαπόντε Ἱερὸ Μνημόσυνο
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsJqFlr3fMeMf_IhpV3Lth2FhRg6g4Xytyl9HmHgRjURFx_uJvrtuRoPiV1oTm9oC1igD-dzr-gTNJ4PLL3XEQftuFwSKii5uTIhMg-8VwXco4dVCk4NEgEciO33pl_8GY3rqSQLCjlOk/s320/4-cebaceb1ceb9cf83ceaccf81ceb9cebfcf82-ceb4ceb1cf80cf8ccebdcf84ceb5cf82.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsJqFlr3fMeMf_IhpV3Lth2FhRg6g4Xytyl9HmHgRjURFx_uJvrtuRoPiV1oTm9oC1igD-dzr-gTNJ4PLL3XEQftuFwSKii5uTIhMg-8VwXco4dVCk4NEgEciO33pl_8GY3rqSQLCjlOk/s72-c/4-cebaceb1ceb9cf83ceaccf81ceb9cebfcf82-ceb4ceb1cf80cf8ccebdcf84ceb5cf82.jpg
ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
https://www.dromenatoutopoumas.gr/2017/03/blog-post_60.html
https://www.dromenatoutopoumas.gr/
https://www.dromenatoutopoumas.gr/
https://www.dromenatoutopoumas.gr/2017/03/blog-post_60.html
true
1871062361202337554
UTF-8
Φόρτωση όλων των μηνυμάτων Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις Δείτε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα... Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Προβολή όλων Συνιστάται για εσάς ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης ΠΙΣΩ ΑΡΧΙΚΗ Κυριακή Δευτέρα Tρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Tρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Mάρτιος Aπρίλιος Mάιος Ιούνιος Ιούλιος Aύγουστος Σεπτέβριος Oκτώβριος Nοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Mαρ Aπρ Mάιος Ιου Ιου Aυγ Σεπ Οκτ Nοε Δεκ Μόλις τώρα Πριν από 1 λεπτό $$1$$ minutes ago Πριν από 1 ώρα $$1$$ hours ago Χθες $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Παρακολουθούν Ακολουθεί Το περιεχόμενο είναι κλειδωμένο ΒΗΜΑ 1: Μοιραστείτε με ένα κοινωνικό δίκτυο Κάντε κλικ στο σύνδεσμο στο κοινωνικό σας δίκτυο Αντιγραφή όλων των κωδικών Επιλέξτε όλο τον κώδικα Όλοι οι κωδικοί αντιγράφηκαν στο πρόχειρο σας Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή των κωδικών / κειμένων, πατήστε [CTRL] + [C] (ή CMD + C με Mac) για αντιγραφή Πίνακας Περιεχομένων